รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล สถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทย

Authors

  • ธิติพันธุ์ จีนประชา

Keywords:

ประสิทธิผลของสถานีตำรวจ, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทย และทดสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิผลของสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 361 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นสถิติประเภทพหุตัวแปร (Multivariate Statistics) ที่บูรณาการเทคนิคการวิเคราะห์ทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิผลของสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กัน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลของสถานีตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในประเทศไทย มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกผ่านวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะที่สองผ่านวัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การ โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของสถานีตำรวจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 180.873, df = 78, CMIN/DF = 2.31, GFI = .938, AGFI = .904, RMSE = 0.06) โดยรูปแบบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของสถานีตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทย ได้ร้อยละ 66 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องของประสิทธิผลของสถานีตำรวจ โดยผู้บริหารสถานีตำรวจ ควรให้ความสำคัญในการมุ่งสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะส่งต่อผลประสิทธิผลของสถานีตำรวจ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสำคัญ : ประสิทธิผลของสถานีตำรวจ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ

 

Abstract

The purposes of this study were: 1) to study a causal model of transformational leadership, organizational culture and organizational commitment that affected the effectiveness of police stations under the Metropolitan Police Bureau of Royal Thai Police in Thailand and 2) to check the consistency between a model of the assumption and empirical data in terms of transformational  leadership, organizational culture, organizational commitment, and the effectiveness of police stations under the Metropolitan Police Bureau of Royal Thai Police in Thailand. The sample was 390 policeman working at police stations under the Metropolitan Police Bureau. Data was collected by a questionnaire. It was analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM) which was multivariate statistics, comprising of confirmatory factor analysis and path analysis. The research results revealed that: 1) There was a relationship between transformational leadership, organizational culture, organizational commitment, and effectiveness of the police stations. 2) Transformational leadership did not have a direct effect on effectiveness of the police stations (β = 0.12, p >.05), and on organizational commitment (β = -0.06, p >.05), but it had direct effect on organizational culture (β = 0.81, p < .05). Organizational culture had direct effect on organizational commitment (β = 0.67, p < .05), and on effectiveness of the police stations (β = 0.58, p < .05). Organizational commitment had a direct effect on effectiveness of the police stations (β = 0.29, p < .05). The transformational leadership had an indirect effect on effectiveness of the police stations in two aspects: through organizational culture (β = 0.43, p < .05) and through organizational culture and organizational commitment (β = 0.28, p < .05). The causal model was confirmed with empirical data. The model accounted for 66 % of the variance in effectiveness of police stations under Metropolitan Police Bureau of Royal Thai Police in Thailand.

Keywords : Effectiveness of Police Stations, Transformational Leadership, Organizational Culture, Organizational Commitment

Downloads

How to Cite

จีนประชา ธ. (2015). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล สถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(3), 165–180. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29166

Issue

Section

Original Articles