Classroom Motivation in a Deaf Schools for Central Region

Main Article Content

เอกพจน์ ราษร์เจริญดี
ศรีสมร สะอาด
กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์

Abstract

This survey research aimed to study 1) the elements of motivation for Thai language teachers, 2) motivation development levels of Thai language teachers, and 3) compare motivation development of Thai language teachers teaching in primary levels and secondary levels. The sample group consisted of 27 Thai language teachers; 23 of them teaching in primary levels and the other 4 teaching in secondary level at four audiovisual schools in the Central region. The research instruments included survey questionnaire and structured interview. The analysis was done by using frequency, percentage, mean and standard deviation as well as Mann-Whitney U for a comparison.


The results revealed that; 1) there were six elements of motivation for Thai language teachers when the teachers were able to create: (1) classroom atmosphere, (2) interest (3) confidence, (4) satisfaction, (5) learning goals, (6) working systems; 2) the levels of six motivation elements were all very good especially in creating confidence and classroom atmosphere; and 3) there was no statistically significant difference at .05 level in the six elements of motivation development between the teachers in primary levels and the ones in secondary levels.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ราษร์เจริญดีเ., สะอาดศ., & หล่อมณีนพรัตน์ก. (2019). Classroom Motivation in a Deaf Schools for Central Region. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 5(supplement), 167-180. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/231908
Section
Articles

References

ครูวันดีดอทคอมออนไลน์. (2560). 5 ปัญหาใหญ่ทำเด็กไทยอ่อนด้อย “ภาษาไทย” ชี้แนวทางสอน ป.1 - 3 อ่านออกเขียนได้. ค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.kruwandee.com/
news-id35474.html

ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ. (2561). ผลกระทบของแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 4(3) (ตุลาคม 2561– มกราคม 2562): 17. ค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/169219/121741

ปภาภัสสร์ อุทก. (2553). การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น. (2553). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพ็ญประภา พุฒซ้อน. (2559). ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มณีรัตน์ สกุลนิมิตร. (2560). การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 3(3) (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561): 110. ค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/
view/112630/87728

มลิวัลย์ ธรรมแสง. (2550). คนหูหนวก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและระบบวิธีสอน. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. ค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561, จาก https://data.bopp-obec.info/emis/

ศรียา นิยมธรรม. (2544). ความบกพร่องทางการได้ยิน ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสังคม. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Aiemyeesoon, P. (2010). Development of a causal model of test-taking motivation and test scores of grade nine students. Master of the Requirements for the Degree of Doctor of philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation Department of Educational Research and Psychology Faculty of Education, Chulalongkorn University. (in Thai)

Education Management Information System, Information Subdivision, Policy and Basic Education Plan Office, Office of the Basic Education Commission. (2018). Office of Special Education Administration. Retrieved on 24th September 2018, from https://data.bopp-obec.info/emis/ (in Thai)

Kruwandee online.com. (2017). 5 big problems, making Thai children inferior, "Thai language", pointing out teaching methods, Primary 1-3, literacy. Retrieved on 11th November 2017, from http://www.kruwandee.com/news-id35474.html. (in Thai)

Moore, O. (2015). Motivating Unmotivated Students to Focus on Academics: An Action Research Study. Capella University. (in Thai)

Niyomtham, S. (2001). Hearing impaired. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Putchon, P. (2016). The Effect of using Tokens Economy to Teach Thai on Matthayomsuksa 4 Students’ Motivation. Master of Thai Language Teaching, Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Sakulnimit, M. (2017). A Study of followers’ Sense of Community, Motivation, Attitude and behavior towards Home Video Presentation “Nitan MHA MHA” via Gluta Story Fanage. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 3(3): 107 - 117. Retrieved on 11th November 2017, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/112630/87728 (in Thai)

Thamsaeng, M. (2007). Deaf people, educational achievement and teaching method system. Master of Education, Special Education Major, Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)

Utok, P. (2010). A Study of Classroom Motivation Strategies of English Language Teachers at The Upper Primary Eduon Level of Sarasas Witaed Romklao School. Master of the Requirements for the Degree of Master of Education, Rangsit University. (in Thai)

Varuzza, M. (2014). The Relationship between English Language Arts Teachers’ Use of Instructional Strategies and Young Adolescents’ Reading Motivation, Engagement, and Preference. Journal of Education and Learning, 3(2): 109 - 119.

Visessombat, T. (2018). The Effects of Motivation, Satisfaction and Organization Commitment to Employees’ performance in Automotive industry of the Eastern Seaboar 1 industrial Estate, Rayong. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(3): 14 - 26. Retrieved on 1st February 2019, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/169219/121741 (in Thai)