Internet-Using Behavior of Thai Tourist for Travelling to Ubonratchathani Province

Main Article Content

วันทิกา หิรัญเทศ

Abstract

The research objectives were to; 1) study internet-using behavior of Thai tourist for travelling to Ubonratchathani Province and, 2) study relation between the personal factors and internet-using behavior of Thai tourist visiting to Ubonratchathani province. The samples of the research were 400 Thai tourists who travel to Ubonratchathani province, collected data by questionnaire. The statistics were analysis includes percentage, frequency, Chi-square test.


The result of the research shows that; 1) most of Thai tourists have known information about the attractive tourism of Ubonratchathani from internet, searched information or shared experiences by Facebook or made reservation or payment by website of the hotel and; 2) relation between personal factors consisting of gender, age, education, and income per month and internet-using behavior of Thai tourist visiting to Ubonratchathani province are related statistically significantly at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หิรัญเทศว. (2019). Internet-Using Behavior of Thai Tourist for Travelling to Ubonratchathani Province. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 5(supplement), 76-90. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/231878
Section
Articles

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศรายจังหวัด (Domestic Tourism Situation). ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก http://www.mot.go.th

กฤษฎากร ชูเลม็ด. (2556). พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

กฤษณ์วรรณ วรมิศร์. (2553). การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กายกาญจน์ เสนแก้ว. (2560). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

กิตติยา เด่นชัย. (2558). พฤติกรรมการใช้และการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จุลสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2559). ท่องเที่ยวไทยในปี 2560 Thailand as a preferred destination. ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก http://www.tatreview
magazine.com

ชญาดา ศิริชัยโสภณ. (2557). รูปแบบและเนื้อหาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่มีผลต่อการเปิดรับของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร. บทความวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: บริษัทเอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

ธิดารัตน์ ชวนชม. (2559). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ และการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. จุลนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เบญจมาภรณ์ คงชนะ และ เรณุกา ขุนชำนาญ. (2561). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา สวนสละอาทิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ, 5(1): 145 - 165. ค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562, จากfile:///C:/Users/Administrator.KKDV2-20151213B/Downloads/129943-Article%
20Text-341886-1-10-20180621.pdf

ปณิชา นิติพรมงคล. (2554). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. บทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior). กรุงเทพฯ: Diamond in Business world.

พิชยารักษ์ มณีเลอเลิศ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ และคณะ. (2556). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 The 3rd STOU Graduate Research Conference. ค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561, จาก http://www.stou.ac.th/thai/ grad_stdy/Masters/%E0%B8%9D%E0%B8%AA%E0%B8%AA/research/3nd/

ไพศาล กาญจนวงศ์. (2554). นักท่องเที่ยวยุคไซเบอร์ (Cyber Tourist). ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก https://cybertourism.wordpress.com

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2560 ยังโตต่อเนื่องคาดช่วยสร้างรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท. ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก https://www.kasikornresearch.com

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. (2560). รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก http://nwnt.prd.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559. ค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560, จาก http://www.oic.go.th

สุพรรษา ธนาอุยกุล และ สุมาลี สว่าง. (2561). การพัฒนารูปแบบการสร้างความภักดีของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ฉบับเสริม ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์: 124-135. ค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/ view/159617/115386

อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์. (2559). รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.

อานนท์ หวังสว่างกุล. (2557). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์. (มปป.). ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. ค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.oceansmile.com

Choolamed, K. (2014). Internet-Using Behavior and Satisfaction toward the Use of Internet for Travelling Purpose of the Tourists in Amphor Koh Phangan, Surat Thani Province. Thesis Master of Communication Arts. Program in Communication Arts. Faculty of Communication Arts. Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Chuanchom, T. (2016). Online social networking behavior that affects decision-making processes and informing through social media of consumers in Ladprao area Bangkok. Microbiology thesis Master of Business Administration. Program in General Business Management. ‎Faculty of Management Science. Silpakorn University. (in Thai)

Denchai, K. (2015). The influence of social media behavior and awareness of online information on the tourist’s selection of destination and accommodation in Pattaya. Independent Study Master of Arts. Hospitality and Tourism Industry Management. Bangkok University. (in Thai)

Hotels.com™. (2016). Consumer ’s Behavior in using online room reservations: Mobile Travel Tracker. Retrieved on September 2nd, 2018, from https://th.hotels.com (in Thai)

Hotels.com™. (2559). พฤติกรรมการจองห้องพักผ่านมือถือของผู้บริโภคในหัวข้อ Mobile Travel Tracker. ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561, จาก https://th.hotels.com

Kanchanawong, P. (2011). Cyber Tourist. Retrieved on September 28th, 2017, from https://cybertourism.wordpress.com (in Thai)

Kasikorn Research Center. (2017). Thai tourists traveling in Thailand in 2017 is still growing. Expected to help generate income to the economy approximately 9.30-9.38 billion baht. Retrieved on 28th September, 2017, from https://www.kasikornresearch.com (in Thai)

Kongchana, B. and Khunchamnan, R. (2018). Agricultural Tourists’ use of information technology for tourism: Case study Suan Sala Arthit, Surat Thani Province. Journal of Management Sciences, 5(1): 145-165. Retrieved on 28th July, 2019, from file:///C:/Users/Administrator.KKDV220151213B/Downloads/ 129943-Article%20Text-341886-1-1020180621.pdf (in Thai)

Maneelerlert, P. (2010). Factors influencing to consumer behavior via online system. Thesis Master of Business Administration. Program in Marketing. Graduate school. Srinakharinwirot University. (in Thai)

Meejinda, P. (2010). Consumer Behavior. Bangkok: Diamond in Business world. (in Thai)

Ministry of Tourism and Sports. (2017). Domestic Tourism Situation. Retrieved on 28th September, 2017, from http://www.mot.go.th (in Thai)

National News Bureau of Thailand. (2017). Minister of Ministry of Tourism and Sports in Ubon Ratchathani Province. Retrieved on 28th September, 2017, from http://nwnt.prd.go.th (in Thai)

Nattapongparit, A. (2016). Lifestyle, Perception online travel information, Credibility and Behavior of decision making for travel aboard. Independent Study Master of Arts. Graduate School of Communication Arts and Innovation Management. National Institute of Development Administration. (in Thai)

Nitipornmongkhon, P. (2011). Social Networks usage of working people in Bangkok. Academic Article. Sripatum Universith. (in Thai)

Oceansmile tour. (nd). Information of Ubonratchathani Province. Retrieved on 28th July, 2019, from http://www.oceansmile.com (in Thai)

Office of the Official Information Commission. (nd). Tourism Master Plan 2012-2016. Retrieved on 28th September, 2017, from http://www.oic.go.th (in Thai)

Pongsua, P. et al. (2013). Online Social Media Usage Behaviors of Undergraduate Student. The 3rd STOU Graduate Research Conference. Retrieved on 28th September, 2018, from http://www.stou.ac.th/thai/ grad_stdy/Masters/ %E0%B8%9D%E0 %B8%AA%E0%B8%AA/research/3nd/ (in Thai)

Senkaew, K. (2017). Social Network Usage Behaviors of X Generation in Bangkok. Independent Study Master of Business Administration. Graduate school. Bangkok University. (in Thai)

Siljaru, T. (2012). Research and statistical analysis with SPSS and AMOS. 13th Edition. Bangkok: S.R. Printing Mass Products Co., Ltd. (in Thai)

Sirichaisopon, C. (2014). Patterns and Contents of Online Publication that affect Juveniles Consuming in Bangkok area. Academic Article Bachelor of Communication Arts ‎Faculty of Communication Arts Sripatum University. (in Thai)

Tanauyakul, T. and Sawang, S. (2018). Development of Consumer Loyalty Patterns in The E-Marketplace in Thailand. Journal of Humanities and Social Science Rajapruk University, supplement issue 12th Anniversary of Rajapruk University: 124-135. Retrieved on 5th June, 2019, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/ view/159617/115386 (in Thai)

TaT Review Magazine. (2016). Thailand as a preferred destination 2017. Retrieved on 28th September, 2017, from http://www.tatreviewmagazine.com (in Thai)

Varamisra, K. (2010). Media Exposure and Decision Making To Travel Abroad: Bangkok Resident. Individual Study Master of Arts. Program in Corporate Communication Management. Faculty of Journalism and Mass Communication. Thammasat University. (in Thai)

Wangsawangkul, A. (2014). The Behavior and Satisfaction of International Tourists toward Online Media of the Tourism Authority of Thailand. Thesis Master of Science. Program in Sports Science. Faculty of Sport Science. Chulalongkorn University. (in Thai)