Social Support with Prevention Behaviors of Diseases and Occupational Accidents among Garbage Collectors, Bang Pa-In District, Phranakhon Sri Ayutthaya Province

Main Article Content

เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
นาตยา ดวงประทุม

Abstract

The purposes of this cross-sectional survey study were to investigate; 1) the prevention behaviors of diseases and occupational accidents among garbage collectors, 2) the social support for garbage collectors, and 3) study the relationship between social support for garbage collectors and the prevention behaviors of diseases of garbage collectors, Bang Pa-In District, Phranakhon Sri Ayutthaya province. The research samples consisted of 154 garbage collectors who work in vehicle garbage transport. The research instrument was a questionnaire with personal data, social support and prevention behaviors scale. Statistical analysis was using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square.


The research findings were as follows; 1) Prevention behaviors of diseases and occupational accidents among garbage collectors were found at moderate level (mean = 2.14). 2) The social support for garbage collectors was found at a high level (mean = 2.50). 3) Social support from family members, colleagues, and supervisors have relationship with prevention behaviors of diseases and occupational accidents among garbage collectors at Bang Pa-In District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province at the level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รัตนาคณหุตานนท์เ., & ดวงประทุมน. (2019). Social Support with Prevention Behaviors of Diseases and Occupational Accidents among Garbage Collectors, Bang Pa-In District, Phranakhon Sri Ayutthaya Province. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 5(2), 220-233. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/220553
Section
Articles

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2558). สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2556. ค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2560, http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2014&id.

นพรัตน์ เที่ยงคำดี. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุปผา โพธิกุล และคณะ. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงานโรงโม่หินในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. บทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ Graduate Research Conference 2014.

ปิยนุช พุทธรรม และคณะ. (2553). การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

พีรพงษ์ จันทราเทพ และ สุนิสา ชายเกลี้ยง. (2553). พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารเพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, หน้า 37-44.

รักพงศ์ พยัคฆาคม และ อาณัติ ต๊ะปินตา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดกับประสิทธิภาพในการทำงานของคนงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 67-78.

วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ. (2556). พฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของซาเล้ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, หน้า 8-18.

วิรัตน์ เชิดชัยภูมิ. (2550). ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. รายงานการศึกษาอิสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2558). แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558-2562. (ม.ป.ท.).

สำนักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. (2555). คู่มือการฝึกปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด.

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment. (2015). Plan of solid waste management, Ayutthaya province 2015-2019. (n.p.). (in Thai)

Best, John W. (1997). Research in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall,Inc.

Cheudchaiphum, W. (2007). The morale of garbage collectors in local administrative organization of Banglee district Samutprakarn Province. Independent studies report, Master of local college graduates, Khon Kaen University. (in Thai)

Chuenwattana, W. et al. (2013). Works Protection Behaviors of Zaleng. Journal of Pathumthani University, 5(2), 8-18. (in Thai)

Green, L.W. & Kreuter, M.W. (2005). Health Program Planning an Educational and Ecological Approach. New York: Quebecor World Fairfield.

Juntratep, P., and Chaiklieng, P. (2010). Protection behaviors among garbage collectors of Na klang municipality area, Nongbualamphu province. Journal for good quality of life, 20(1), 37-44. (in Thai)

Office of Occupational and Environmental Diseases. (2012). Guide to Practice for infectious waste prevention programs and stop the spread of disease or damage that caused by infectious waste. 3rd ed. Bangkok: Samcharoenpanit Printing Company Limited. (in Thai)

Payakkakom, R., & Thapinta, A. (2015). Relationship between work stress and work efficiency of waste collectors in municipal areas of Nonthaburi province. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 1(1), 67-78. (in Thai)

Pollution Control Department. (2015). Pollution situation of Thailand, 2013. Retrieved on 29th August, 2017, from: http://www.pcd.go.th/Public/News/
GetNewsThai.cfm?task=lt2014&id. (in Thai)

Potikul, B. et al. (2014). Factors Related to Silicosis Preventive Behaviors of Stone Crushing Worker in U-Thong, Suphanburi. Graduate Research Conference 2014 report. (in Thai)

Puttham, P. et al. (2010). Prevention of infection among garbage collectors, Division of Public Health and Environment in Sakon Nakhon municipality area. Community Health program, Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)

Schaefer, C., Coyne, J.C., & Lazarus, R.S. (1981). The health-related functions of social support. Journal of Behavioral Medicine, 4(4), 381-406.

Thiangkhamdee, N. (2013). Factors influencing work-related accidental prevention behaviors of garbage collectors in Banglamung district, Chonburi province. Master thesis of Nursing Science program in Occupational Health Nursing, Faculty of Nursing, Burapha University. (in Thai)