The Effects of Motivation, Satisfaction and Organization Commitment to Employees’ Performance in Automotive Industry of the Eastern Seaboard 1 Industrial Estate, Rayong

Main Article Content

ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ
ฐิติมา ไชยะกุล

Abstract

The objectives of this research were; to study the effects of motivation, satisfaction and, the organization commitment to employees’ performance in automotive industry of The Eastern Seaboard 1 Industrial Estate, Rayong.  The sample in this research was 374 people in the automotive industry in the Eastern Seaboard1, Rayong.  Statistics for the data analysis were percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.  The results of this research revealed that: the effects of motivation, satisfaction and organization commitment could predict the employees’ performance around 77.90 percent.  The effects of motivation, satisfaction and organization commitment to employees’ performance in automotive industry in the Eastern Seaboard 1 industrial estate, Rayong were .05 significant level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิเศษสมบัติธ., & ไชยะกุลฐ. (2019). The Effects of Motivation, Satisfaction and Organization Commitment to Employees’ Performance in Automotive Industry of the Eastern Seaboard 1 Industrial Estate, Rayong. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(3), 14-26. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/169219
Section
Articles

References

กฤษณา พิทักษ์. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงานบุคลิกภาพ และค่านิยม กับคุณภาพการให้บริการ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิตราภรณ์ อักษรเลข. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทผลิตอุปกรณ์ยานยนต์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จีรภัคร เอนกวิถี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานกรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 1(3): 57.

ทศพร ทรงเกียรติ. (2554) แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านภูมิสารสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ธิดารัตน์ สินแสง และ พีรพงษ์ ฟูศิริ (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 3(4) (ตุลาคม – ธันวาคม).

นันทภัทร อักษรดิษฐ์. (2550). การสนับสนุนขององค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ: ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี. วิทยานิพนธ์จิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง. (2558). เขตส่งเสริมการลงทุนและเขตปลอดภาษี. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2558, จาก http://www.hemaraj.com/page/industrial_ hemaraj_eastern_seaboard_industrial_estate.asp.

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ.

ลลิดา ศรีสัมพันธ์. (2553). ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที่มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

วรัลรัตน์ ภัทรพิริยานน์. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลส์โกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร. (2561) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยเรียงตามมูลค่า ปี 2558 – 2560 (มกราคม – ธันวาคม). ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.ops3.moc.go.th/ infor/Export/recode_export_rank/report.asp.

สุภาภรณ์ อินทแพทย์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจเปลี่ยนงานของพนักงาน. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

เอธ แย้มประทุม. (2551). 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ กรุงเทพฯ: บริษัทเกียวโด เนชั่น พริ้นติ้งเซอร์วิส จำกัด.

Aksorndit, N. (2007). Organizational Support, Quality of Working Life and Organizational Commitment of Employees: A Case Study of Tire Industry Factory in Suranaree Industrial Estate. Thesis of Industrial and Organization Psychology King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Aksornlek, J. (2002). The Relationship between Behaviors Leadership and Middle Management’s Job Performance: Case study of Automotive Parts Company. Master of Science thesis Industrial Psychology Kasetsart University. (in Thai)

Anekwithee, J. (2015). The Relationship between Motivation and Organizational Loyalty: A Case Study of Asia Airport Hotel Journal of Social Sciences and Humanities, Rajapruk University, 1(3): 57 (in Thai)

Eastern Seaboard Industrial estate, Rayong (2015). BOI Zone and Free Zone. Retrieved June, 30, 2015, from http://www.hemaraj.com/page/industrial_hemaraj_eastern_seaboard_industrial_estate.asp. (in Thai)

Information and Communication Technology Center Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce. (2018). Export value of Thai products by value Year 2015- 2017 (January – December). Retrieved on February, 1, 2018, from http://www.ops3.moc.go.th/infor/Export/recode_export_rank/ report.asp. (in Thai)

Pattrapiriyanon, W. (2010). Factors Affecting Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Case Study of Proctor and Gamble Manufacturing (Thailand) Company Limited. Master of Business Administration thesis Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Pithak, K. (2002). The Relationships among Job Satisfactions Job Motivation Behavior and Values with Quality of Service. Master of Science thesis Industrial Kasetsart University. (in Thai)

Sinsang, T., Fusiri, P. (2013). Factors that influence the performance of the Employee's Job Performance in the Business District, Samut Prakarn TMB. Journal of Financial Investment Marketing and Business Administration, Vol.3 (4). (October – December). (in Thai)

Songkait, T. (2011). Motivation Affecting the Performance of Geographic Information Systems of Provincial Electricity Authority, Northern Area3 Lopburi Province. Thesis of Master of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Srisamphan, L. (2010). Factors Affecting the Management Team to Effectively: Faculty of Business Administration at Ratchaphruek College. Research paper Ratchaphruek College. (in Thai)

Yamprathoom, E. (2008). 100 Great business ideas Bangkok: Kyodo Nation Printing service Co., Ltd. (in Thai)