A Study of The Ministry of Education Image’s Promoting by Utilizing Corporate Social Responsibility

Main Article Content

พนิดา กิตติธำรงกุล
สุนันท์ พวงงาม

Abstract

The objectives of this research were; to observe current organizational images of the Ministry of Education; to conduct an analytical study on and Corporate Social Responsibility based on the Ministry’s strategies by Cluster Analysis Statistics of building positive organizational images.  The data utilized in this research was gathered from a questionnaire on the images of the Ministry of Education and a questionnaire on social responsibility activities held by the Ministry of Education circulated among people who were provided services by the Ministry, as well as an the assessment of the Corporate Social Responsibility administered by Education Policy Specialist on the appropriateness and possibility of the strategy.


The result demonstrated that the overall images of the Ministry of Education were positive, yet at the low level.  When conducting an in-depth analysis, it was found that the respondents consider ministerial personnel the best part representing the Ministry’s images, followed by social activities and educational management, which were still positive, while the image of educational achievement turned out negative.


The results for Corporate Social Responsibility of the Ministry of Education showed that people who were provided services from the Ministry highly suggest the Ministry which was more active on conducting Corporate Social Responsibility, that most of the respondents wish for activities that could help promote morality and ethical values of teachers, school students and university students, followed by activities to enhance public awareness and a continuation of a project namely “Anti-Corruption Management Team.”


The results for the application of Corporate Social Responsibility were to improve the organizational images which pointed out that the activities could be categorized into 4 strategic groups, which were; 1) the promotion of morality, ethical values and development of self - discipline; 2) the establishment of relationships and promotion of public participation; 3) the promotion of joint-management; and 4) the improvement of quality of life and educational standards for youths.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิตติธำรงกุลพ., & พวงงามส. (2018). A Study of The Ministry of Education Image’s Promoting by Utilizing Corporate Social Responsibility. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(supplement), 136-150. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/159620
Section
Articles

References

กัลยา วานิชบัญชา. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

นพดล อินนา. (2548). ธุรกิจกับนโยบายสาธารณะในศตวรรษใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปริตภา รุ่งเรืองกุล และคณะ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 4(1): น. 29-43. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/125752/95217

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2548). CEO PR & IMAGE. กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค.

พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์. (2554). คันฉ่องส่อง CSR ไทย. ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/pipat/ 20091210/90297/คันฉ่องส่อง-CSR-ไทย.html

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2548). วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ ประจักษ์ ทรัพย์มณี. (2558). การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐของไทย. วารสารการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, 22(2): 205 - 228.

ศศิธร ชินราช. (2551). ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศานิต นิยมาคม. (2559). การบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”. บางกรวย: กรุงเทพฯ.

สมยศ แสงสุวรรณ. (2546). พลังแห่งภาพลักษณ์. กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค.

สุทธิรักษ์ หวังสันติธรรม. (2548). กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์. เอกสารประกอบการสอน ชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1 - 7, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สมพงษ์ จิตระดับ และ อัญญมณี บุญซื่อ. (2551). สิทธิเด็กและการวางแผนท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จำกัด.

อนันตชัย ยูรประถม และ กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ. (2550). Corporate Social Responsibility CSR: พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

Chaichansukkit, P. (2005). CEO PR & IMAGE. Bangkok: Than Media Network. (in Thai)

Chinarat, S. (2008). Customer feedback on corporate image Krung Thai Bank Public Company Limited Kalasin branch. Master of Business Administration (Marketing Management). Mahasarakham: Mahasarakham University. (in Thai)

Inna, N. (2005). Business with public policy in the new century. Bangkok: Thammasat University Bookstore. (in Thai)
Jitradab, S. and Boonsue, A. (2008). Children's rights and local planning for children and youth. Bangkok: Thammada Press. (in Thai)

Kaiyawan, Y. (2005). Business research. Bangkok: Bangkok Media Center. (in Thai)

Lemmink, J.G.A.M. and Mattsson, J. (2002). Employee Behavior, Feelings of Warmth and Customer Percepion in Service Encounters. The International Journal of Retail & Distribution Management, 30(1): 18 – 33. (in Thai)

Niyamakom, S. (2016). Lecture "Cooperate Social Responsibility of the Electricity Generating Authority of Thailand". Bang Kruai: Bangkok. (in Thai)

Punnitamai, W. and Sapmanee, P. (2015). Investigation of Corporate Social Responsibility Practices Among Thai Public Agencies. Journal of Public and Private Management, 22(2): 205 – 228. (in Thai)

Rungruangkul, P. et al. (2018). Factors Affecting Sustainable Human Resource Development for Real Estate Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(1): 29 - 43. Retrieved June 14, 2018, from https://www.tci-thaijo.org/index. php/rpu/article/view/125752/95217 (in Thai)

Sangsuwan, S. (2003). The power of image. Bangkok: Than Media Network. (in Thai)

Vungsuntitum, S. (2005). Strategy to create image. The teaching materials of Public Relations Strategy Unit 1 - 7. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University. (in Thai)

Wanitbancha, K. (2009). Multivaliate Analysis. 4th ed. Bangkok: Department of Statistics Faculty of Commerce and Accountancy. (in Thai)

Yodprudtikan, P. (2011). Reflector Thai CSR. Date of access March 20, 2014 Source http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/pipat/ 20091210/90297. (in Thai)

Yunprathom, A. and Editorial of Business Prachachat. (2007). Corporate Social Responsibility CSR: (Power of New Business Management). 1st ed. Bangkok: Matichon Publishing. (in Thai)