ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน มิใช่ทัศนะและข้อเขียนของกองบรรณาธิการ หรือของภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์