THE RELATIONSHIPS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY, IMAGE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY AND TOBACCO CONSUMPTION ATTITUDE

Main Article Content

ธิติมา ทองสม
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

 The purposes of research were (1) to study Corporate Social Responsibility (CSR) of Thailand Tobacco Monopoly (TTM), corporate image and attitudes toward tobacco consumption (2) to study the relationship between CSR of TTM and corporate image (3) to study the relationship between CSR of TTM and attitudes toward tobacco consumption and (4) to study the relationship between corporate image and attitudes toward tobacco consumption from 400 sample population of Bangkok Metropolis by using questionnaire as a collection method. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation (S.D), correlative analysis and hypothesis testing was performed by correlation coefficient technique. The research found that: The CSR performances of TTM were at a high level, the corporate image was found to be at the moderate level whereas the attitude toward tobacco consumption was high. The CSR performances of TTM slightly positive related to corporate image and the attitude of tobacco consumption except the CSR performances of TTM in aspects of sport and social security were found not to be related with tobacco consumption. The corporate image has slightly negative relationship to the attitude of tobacco consumption. The research result will benefit for organization to operate the business among stop tobacco campaign. To develop the business and make it sustainable, TTM should run CSR activities continuously by focusing on environment and social. Also TTM should encourage people that TTM will produce cigarette with less cancer substances.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองสมธ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2018). THE RELATIONSHIPS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY, IMAGE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY AND TOBACCO CONSUMPTION ATTITUDE. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 9(1), 1-23. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/126937
Section
Research Articles
Author Biographies

ธิติมา ทองสม

* อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

**ดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2552) ปัจจุบันเป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

References

กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ. (2555). แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 - 2560. กรุงเทพมหานคร:กระทรวงฯ. ทัศนีย์ ธนอนันต์ตระกูล. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสั งคม และภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจกระดาษ ในประเทศไทย. ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นจาก โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย นิสากร โลกสุทธิ. (2551). กลยุทธ์การใช้ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด. ปริญญา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย พนิทกา ศรีคัฒนพรหม. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร. ปริญญา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535. (2535, เมษายน 7). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109, ตอนที่ 40. หน้า 20-23. ฟิลิป คอทเลอร์. (2551). บรรษัทภิบาล (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ทำการกุศล เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและตอบสนองประเด็นทางสังคม, แปลจาก CorporateSocial Responsibility: CSR doingthe mostgoodforyour company andyourcaseโดย ม.ร.ว.รมณียฉัตร แก้วกิริยา. กรุงเทพมหานคร:ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง. มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์. (2553).การรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สืบค้นจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย รัตนาวดี ศิริทองถาวร. (2546). การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรทัย ราวินิจ. (2549). ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด. ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมยศแสงสุวรรณ. (2546). “ภาพลักษณ์นั้นสำคัญยิ่ง,” วารสารการอ่าน,15 (1) : 57 - 59. เสรี วงษ์มณฑา. (2541). ภาพพจน์นั้น สำคัญไฉน.กรุงเทพฯ:ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. อัศวิน จินตกานนท์. “การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านมาตรฐาน ISO 26000,” ประชาชาติธุรกิจ.12-14 เมษายน 2553:8-9. International Organization for Standardization. (2013). ISO 26000 Project Overview. [On-line]. Available: http://www.iso.org/sr Newcomb, Theodeore M., Ralph H. Turner, and Philip E. Converse. (1976). Social Psychology. New York : Holt. Schermerhorn, J.R., James G. Hunt, and Richard N. Osborn. (2000). Organizational Behavior.7th ed. New York: John Wiley & Sons. Visser,Wayne. (2006). “Corporate Citizenship in Developing Countries– New Partnership Perspectives”, Copenhegen Business School Press, Gylling : Narayana Press.