Announcements

เรียน  ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ซึ่งหากบทความผ่านการพิจารณาจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) 

หากท่านสนใจ สามารถส่งบทความเข้าระบบได้เลยค่ะ ซึ่งกอง บก. จะประชุมพิจารณาคัดเลือกบทความวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

โดยผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด (ไม่เกิน 15 หน้า)  รูปแบบอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษ

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบและการเขียนรายการอ้างอิงได้ที่เมนู เกี่ยวกับวารสาร - รายการบทความ 

และชำระค่าลงทะเบียนส่วนแรก 500 บาท พร้อมการส่งบทความเข้าระบบ 

กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการเผยแพร่บทความ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ