A FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT IN RICE SEED FACTORY SUWANNAPHUM DISTRICT ROI ET PROVINCE

Main Article Content

รัชประภา พลรักษา
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

Abstract

The objectives of this study were to (1) explore market environment and study technical aspects of rice seeds factory in Amphoe Suwannaphom Changwat Roi Et (2) Perform financial feasibility and test the ability to sustain change of investment on rice seeds factory to be invested in, in Amphoe Suwannaphom Changwat Roi Et. The study was based on primary data obtained by participant observation and in-depth interviews and secondary data collected from text books, research documents, related academic journals along with internet websites. Descriptive and quantitative analysis were conducted using financial tools weighted average cost of capital (WACC), net present value (NPV), profitability index (PI), internal rate of return (IRR),modified internal rate of return (MIRR), and switching value test (SVT).


                The result of the study indicated that there was demand for all kinds of rice seed at 62,000 tons per year, of glutinous rice 30% was non-glutinous rice 70 % and was  60% Khao Dawk Mali 105 of non-glutinous rice, but rice seed center in Changwat Roi Et had average production per year of only 8,000 tons and caused an insufficient quantity per year of   Khao Dawk Mali 105 was 22,680 tons per year. Changwat Roi Et did not have a rice seed factory. Therefore it would be appropriate to build a rice seed factory to encourage the neighbouring farmers to join incontract farming projects due to the influence of higher income, The factory had production capacity of 14,400 tons per year or 4 tons per hour, 432 rais of planted area and rice seed production field of 18,000  rais based on contract farming. New technology in rice seed production was employed to ensure higher productivity of Charoen Pokphand Engineering co. ltd. The financial result based on a project life of 10 years, revenue is expected to be 121,420,800 baht per year, the cost of establishing factory total 384,108,269, operating costs 41,950,702 baht per year and discount rate at 8.94 percent showed that the NPV was 145,806,802 Baht, PI was 1.36, IRR was 14.95 percent and  MIRR  was 12.49 percent. The SVT indicated that the maximal decrease of return was 24.63% and maximal increase of investment capital was 32.67 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลรักษาร., & ทวีวัฒน์พ. (2018). A FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT IN RICE SEED FACTORY SUWANNAPHUM DISTRICT ROI ET PROVINCE. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 11(1), 68-80. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/122719
Section
Research Articles
Author Biographies

รัชประภา พลรักษา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2559)

พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

D.A. (Econ) University of Miami, Florida State U.S.A (1974) ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

References

กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2558 สถานการณ์การค้าข้าวของโลก (Online). www.ricethailand.go.th/home/images/rice_situation/56.../june_57.pdf, 25 ธันวาคม 2557.

กลุ่มพัฒนาและขยายเมล็ดพันธุ์พืช. 2550-2555. สรุปผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2550 ถึงปี 2555.สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว.

กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. ม.ป.ป. ประวัติความเป็นมาของข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด (Online). www.roiet.go.th/hommali1o1/pawat.html, 18 มกราคม 2558.

_______. ม.ป.ป. พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ผลผลิตทางการเกษตร ด้านเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (Online). https://www.roiet.go.th/101/index.php?option= com_content&view=article&id=327&Itemid=314, 25 ธันวาคม 2557.

จุไร ทัพวงษ์, วิชญะ นาครักษ์, วิโรจน์ นรารักษ์, สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก, สุภาสินี ตันติศรีสุข. 2555. การวิเคราะห์โครงการและแผน (Project and Program Analysis). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2555. การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชูชีพ พิพัฒศิถิ. 2554. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. 2556. สัดส่วนพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิไทย การผลิตข้าวหอมมะลิไทย (Online). https://www.afet.or.th/2013/th/products/BHMR/statistic.php, 29 กันยายน 2559.

ประสิทธิ์ ตงยิ่งเจริญ. 2542. การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชั่น.

มูลนิธิขวัญข้าว. ความสำคัญของข้าว (Online). https://www.khaokwan.org/improving.html, 18 ธันวาคม 2557.

เริงรัก จำปาเงิน. 2544. การจัดการการเงิน. กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท.

วิลาศ วิชญะเดชา. 2556. การเสวนางาน “เมล็ดพันธุ์ดี วิถีสหกรณ์” ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี (Online). www.cpf.go.th>cpd>download>data56, 15 พฤษภาคม 2558.

วิไลภรณ์ ชนกนำชัย. การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย: สำนักส่งเริมและอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศูนย์บริการฉายรังสีแกรมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี, ม.ป.ป. ข้าวพันธุ์ขาวมะลิ 105 (Online). https://www.sci.ku.ac.th/Gamma/database/rice/rice15-story.html, 20 เมษายน 2558.

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์,ม.ป.ป. กรมการข้าวจังหวัดสุรินทร์ กรมการข้าว. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Online). https://srn.brrd.in.th/web/index.php/2009-09-23-11-01-12/153-khmtk, 30 กันยายน 2558.

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. 2557. ข้อมูลการส่งออกข้าว (Online) https://www.thairiceexporters.or.th/Local%20news/News_2014/news_170914-1.html, 1 กรกฎาคม 2558.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. ข้อมูลผลผลิตข้าว สถิติข้าวประเทศไทย (Online). www.srn.rrc.ricethailand.go.th, 20 เมษายน 2558.

Louis J. G. and Ralph L.N.Love. 1980. Project Planning and Management: An Integrated Approach. New York: Pergamon Press.