เศรษฐกิจสมดุลใหม่ : แนวคิดและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืน

Main Article Content

อารี วิบูลย์พงศ์
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2554). กระบวนวิชา 351371: เศรษฐกิจพอเพียง. (ระบบออนไลน์). ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://mis.agri.cmu.ac.th/research/ view_research_detail.asp?TRes_id=002-006-A-51.

คลังปัญญาไทย. (2555). การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน. (ระบบออนไลน์). ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2555, จาก

www.panyathai.or.th/wiki/index.php/การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน.

วิกิพีเดีย สารานุกรม. (2555). เศรษฐกิจพอเพียง. (ระบบออนไลน์). ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555, จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2555). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (ระบบ

ออนไลน์). ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.nrct.go.th/downloads/rm/4th_project2555/1-1_project.pdf

สีลาภรณ์ บัวสาย. (2552). สาร Biodata ฉบับที่ 123”. ข่าวสาร Biodata. (ระบบออนไลน์). ค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์

, จาก http://biodata.trf.or.th/news_detail.aspx?ID_COVERAGE=227&Title=Newsletter.

อนุรักษ์ สุวรรณการ พิเศษ วศวงศ์ และไพลิน ผลิตวาทัศน์. (2553). โครงการ “การสร้างมาตรฐานความคุ้มค่า

เงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อภิชัย พันธเสน. (2554). ธรรมรัฐเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน จากมุมมองความสุขมวลรวม

ประชาชาติและเศรษฐกิจพอเพีย”. (ระบบออนไลน์). ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555,จาก www.gsei.or.th/10gsei/6.apichi.pdf.

อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ. (2553). รายงานการวิจัยเชิงบูรณาการเศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

อารี วิบูลย์พงศ์. (2554). ความสุขจากความเอื้ออาทร: แนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษ์. สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย.

Amartya Sen, (1999). Development as Freedom. In Danny Yee. 2003. Development as Freedom

Amartya Sen. (online). Retrieved Feb. 26, 2012, from dannyreviews.com/h/Development_Freedom.html

Frey, B.S., Stutzer, A., (2002). Happiness and Economics. Princeton, University Press, Princeton.

Munasinghe, M., (1992). Environmental Economics and Sustainable Development. Paper presented at

the UN Earth Summit, Rio de Janeiro.

Myers, D. G., (2004). Human connections and the good life: Balancing individuality and community in

public policy. In A. Linley, P.A. Linley,& S. Joseph, Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: Wiley.

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2005). Sustainable development–concept

and action. (online). Retrieved Feb. 25, 2012, from http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html.

United Nations Development Programme (UNDP). (2011). Human Development Report. (online).

Retrieved Feb. 25, 2012, from: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/THA.html.

Zidanssek A., (2007). Sustainable development and happiness in nations Energy 32, 891–897.