ปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงิน: กรณีศึกษาเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Main Article Content

กานต์พิชชา กองคนขวา*
ปริยานุช คำถาเครือ
นววิช ชูยิ้ม
อภิวัฒน์ ทูลมาก
เทพณรงค์ สินรา
เจษฎา สาระ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับทักษะทางการเงิน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินของเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร ตอนที่ 2 ข้อมูลทางการเงิน และตอนที่ 3 ข้อมูลทักษะทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้านคือ ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยมีจำนวนเท่ากับ 369 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว สถิติความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


                ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะทางการเงินที่ได้จากผลรวมของความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน อยู่ในระดับสูง โดยสิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคำถามผิดใน 4 ข้อคำถาม ได้แก่ มูลค่าของเงินตามกาลเวลา การคำนวณดอกเบี้ยแบบทบต้น เงินเฟ้อ และการกระจายความเสี่ยง  นอกจากนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติการชีวิตอยู่แค่วันนี้ไม่วางแผนเพื่ออนาคต สำหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ระดับการศึกษา จำนวนที่ดินทำกิน จำนวนรายได้ และจำนวนรายจ่าย มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินของเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biographies

ปริยานุช คำถาเครือ, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นววิช ชูยิ้ม, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อภิวัฒน์ ทูลมาก, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เทพณรงค์ สินรา, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เจษฎา สาระ , คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา.

จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์. (2562, 24 ตุลาคม). พะเยาโมเดลนำร่องขายข้าวหอมมะละ 18,000 บาทต่อตัน. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. คมชัดลึก. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2562, จาก https://www.komchadluek.net/news/regional/ 395054

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2553). พื้นฐานการวางแผนการเงิน. กรุงเทพฯ: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). รายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2562, จาก https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Documents/ThaiFLsurvey59.pdf

นิศานาถ มั่งศิริ และธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2561). การส่งเสริมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ในจังหวัดนครนายก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7, 101-120.

รัชนีกร วงศ์จันทร์. (2558). การบริหารการเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด.

รัฐชัย ศีลาเจริญ, พรอนงค์ บุษราตระกูล, อนิรุต พิเสฏฐศลาลัย, รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, และสุนทรี เหล่าพัดจัน. (2559). ประสิทธิผลของการให้ความรู้ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 38(150), 149-190.

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และนิศรา จันทร์เจริญสุข. (2556). การจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, 7(1), 23-36.

วิกรานต์ เผือกมงคล. (2560). ความรู้ทางการเงินของประชาชนจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3), 311-323.

วิไล เอื้อปิยฉัตร. (2560). ความรู้ทางการเงิน: ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(47), 67-93.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.

เสาวนีย์ สุวรรณรงค์. (2557). ความรู้แห่งยุคสมัย. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2562, จาก http://capital.sec.or.th/webedu/ upload/file-21052014155831654.pdf

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิสิทธิพัฒนา.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สถิติข้อมูลทางการเงินภาคครัวเรือนของจังหวัดพะเยา. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2562, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. (2562). จำนวนเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. สืบค้น 8 ธันวาคม 2562, จาก http://www.ndoae.doae.go.th/alc.php?item=oh463g&fbclid=IwAR1EWUUvGmoaSoMx7Bg H4mE3KlaSLq_8sfzXssYH7CS0nBP987i4cOCooSQ

Halilovic, S., Zaimovic, A., Berilo, A. A., & Zaimovic, T. (2019). Financial literacy assessment in Bosnia and Herzegovina. Procedia Computer Science, 158, 863-843.

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Lopus, J. S., Amidjono, D. S., & Grimes, P. W. (2019). Improving financial literacy of the poor and vulnerable in Indonesia: A empirical analysis. International Review of Economics Education, 32, 1-14.

Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Mendes-Da-Silva, W. (2016). Development of a financial literacy model for university students. Management Research Review, 39(3), 356-376.

Skagerlund, K., Lind, T., Stromback, C., Tinghog, G., & Vastfjall, D. (2018). Financial literacy and the role of numeracy-how individuals’ attitude and affinity with numbers influence financial literacy. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 74, 18-25.

The Organization for Economic Co-operation and Development. (2009). Framework for the development of financial literacy baseline surveys. Retrieved December 15, 2019, from http://www.oecd.org/ finance/financial-education/45153314.pdf

Titko, J., Ciemleja, G., & Lace, N. (2015). Financial literacy of Latvian citizens: Preliminary survey results. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 213, 12-17.