การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

  • ศรายุทธ คชพงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • ธนัสถา โรจนตระกูล
คำสำคัญ: การปฏิบัติงาน, บทบาทหน้าที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 241 คน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ (LSD)  ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ อาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการรับคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่อำเภอ  บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 1) ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 2) สร้างระบบความร่วมมือ 3) พัฒนาบทบาทของประชาชน และ4) สร้างมาตรการทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2552). สิทธิ หน้าที่พลเมือง ระบบสุขภาพภาคประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน.
Department of Health Service Support (2009). Civil duty rights Public health system 8th edition, Bangkok: Public Health Support Division.
นัฏจภัส มธุรส. (2549). การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Nuttapas Mead (2006). Roles and duties of village health volunteers in Navaminarajanee camp, Muang district, Chonburi province. Master of Public Administration in Public Policy, College of Public Administration Burapha University.
ยุทธนา แยบคาย. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 ISSN 2651-1908 : 145-155.
Yuttana Yapabai. (2018). Factors Affecting the Performance of Primary Health Work Standards of Village Health Volunteers. Sukhothai Province Journal of Nursing Public Health and Education Boromarajonani College of Nursing, Phayao, Year 19, Issue 3, September - December 2018, ISSN 2651-1908: 145-155.
สิทธิพร เกษจ้อย. (2560). “บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2560 : 163-171
Sitthiporn Ketjoi. (2017). “Operational roles of village health volunteers. (MCOT) Health Promoting Hospital, Non Thon Subdistrict Mueang Khon Kaen District Khon Kaen Province Research Journal of Pimontham Research Institute Year 4 Issue 1 January-June 2017: 163-171
อัญชลินทร์ ป้อมคำ. (2559). บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัญฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Anchalin Pomkham. (2016). Roles and duties of public health volunteers in public health management in the community of Chum Saeng Municipality Nakhon Sawan Province. Master's Thesis (Department of Public Administration). Banchit Wittayalai: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
เผยแพร่แล้ว
2021-09-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย