การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  • ธวัช วราสุนันท์ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
  • โชติ บดีรัฐ
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการวิจัย พบว่า

  1. 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการติดตามและประเมินผล
  2. 2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05
  3. 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ขั้นตอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหลากหลายช่องทาง และให้ครอบคลุมทั่วถึง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2546). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2546. กรุงเทพฯ: มปพ.
Department of Local Administration Ministry of Interior. (2003). Local government organization with good management according to the principles of good governance, year 2003. Bangkok: P.O.
ฐิติพงศ์ โกสันต์ อิมรอนมะลูลีม และวิมล หอมยิ่ง. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดนครนายก. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
Thitipong Kosan, Imran Malulim and Wimon Homying. (2013). Participation of the people. In developing a local development plan Subdistrict Administrative Organization Nakhon Nayok Province Journal of Graduate Studies, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under royal patronage
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่. (2562). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565). จังหวัดพิษณุโลก : งานแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่.
Bang Rakam Subdistrict, Mueang Mai Municipality (2019). Local Development Plan (2018-2022). Phitsanulok Province: Work, Planning and Budget Bang Rakam Subdistrict, Mueang Mai Municipality
พระมหาสุรเชษฏ์ สุรเชฏโฐ.(2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Phra Maha Surachet Surachetot. (2015). Public participation in the process of preparing the Makham Subdistrict Municipality Development Plan Chanthaburi Province. Master of Public Administration Thesis. (Department of Public Theology) Graduate School: Chulalongkornrajavidyalaya University.
สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่ออำเภอเมืองหนองคาย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
Sunetilak Yokthep and Yupap Royupas (2017). Public Participation in the Development of the Ban Duea Subdistrict Municipality, Muang Nong Khai District. Master of Public Administration Thesis, Mahasarakham Rajabhat University.
อนวัช พงษ์ลิ้ม. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น). วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Anawat PhongLim. (2007). Public participation in the preparation of the three-year development plan: a case study of the Ban Laem Municipality. Ban Laem District Phetchaburi Province. Master of Public Administration Thesis, (Local Government Program). College of Local Administration, Khon Kaen University.
อภิเดช สิทธิพรหม และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการจัดการ). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Apidet Sittiprom and Thepsak Bunyaratpan. (2018). People's participation in the preparation of local development plans of the rop muang sub-district administrative organization, muang district, roi et province. Master of Public Administration Thesis. (Branch of Management Science). Sukhothai Thammathirat Open University.
Cohen, J. &Uphoff, N.T. (1977).Rural development participation: concepts and measures for project design, Implementation and Evaluation. In Rural development monographno. 2: The Rural Development Committee Center for International Studies Cornell University.
เผยแพร่แล้ว
2021-09-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย