ผู้นำองค์กรกับการบริหารจัดการสมัยใหม่

  • พระครูโกวิทบุญเขต
  • อำนาจ ทาปิน
  • พิมพ์พร แสนคำหล้า
คำสำคัญ: ผู้นำองค์กร, การบริหารจัดการสมัยใหม่

บทคัดย่อ

ผู้นำองค์กร (Organization leader) ในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญในการประคับประคององค์กรให้อยู่รอดและนำพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจหลักขององค์กร ภายใต้ข้อจำกัดขององค์กรบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพราะการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และล่มสลายขององค์กรล้วนขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้นำ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความผาสุกขององคาพยพทั้งหมด เพราะองค์กรในปัจจุบันอยู่ในเวทีของการแข่งขันระหว่างองค์กรกับสถานการณ์ความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) สืบเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นรุนแรง จึงเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้นำองค์กรในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2558). พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
เจริญ เจษฎาวัลย์. (2550). การบริหารความเสี่ยง. กรุงเทพฯ : บริษัทพอดีจำกัด
พระพรหมคุณาภรณ์. (2558). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
พระพรหมคุณาภรณ์. (2558). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
พระธรรมปิฏก. (2540). ภาวะผู้นำความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
พิชาภพ พันธุ์แพ. (2555). ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชันส์.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Prter F. Drucker. โดย กนลา สุขพานิช ขันทปราบ. (2546). การบริหารการจัดการสังคมแห่งอนาคต. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.อาร์.บิซิเนส เพรช จำกัด.
เผยแพร่แล้ว
2021-09-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ