ทาน : วิถีแห่งพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

  • กฤติยา ถ้ำทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหาสาทร ธมฺมาทโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  • พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
คำสำคัญ: ทาน, วิถีแห่งโพธิสัตว์

บทคัดย่อ

วิถีแห่งพระโพธิสัตว์ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้แต่ในฝ่ายของเถรวาทและมหายานต่างใฝ่ฝันหรือไขว่คว้าที่จะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ตามแนวทางหลักคำสอน แต่วิถีที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็มีอุปสรรคต่าง  ๆ มากมายที่จะให้บุคคลก้าวล่วงหรือข้ามพ้นความเป็นพระโพธิสัตว์ บทความนี้จึงนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทาน วิถีแห่งพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยจะนำเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ความหมายของทาน 2.วัตถุประสงค์การให้ทาน 3.ประเภทของทาน  และ 4.วิถีสู่พระโพธิสัตว์ในมิติพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้สนใจต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ทีวีช่อง One 31. รายการสรุปข่าวภาคดึก. [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://www.one31. net/live. 20 สิงหาคม 2560.
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2550). คัมภีร์วิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 36). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
______. (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 28, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2560). ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนามั่นคงและยั่งยืน. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.chorsaard.or.th/content/. 13 ตุลาคม 2560.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย