ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

  • Sinlapachai Janmeesri Krirk University
คำสำคัญ: ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 3) เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีประชากรคือคณะกรรมการหมู่บ้าน 18 กลุ่มจังหวัดตามหลักการแบ่งกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย โดยทำการสุ่มตัวอย่างตัวแทนคณะกรรมหมู่บ้านจากทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15 คน รวมทั้งหมด 54 หมู่บ้าน จำนวน 810 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล    ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาบุคลากร แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม   การทำงานกับเครือข่ายทางสังคม  และการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีสหสัมพันธ์คาโนนิคอลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเท่ากับ 0.983  โดยภาวะผู้นำ การทำงานกับเครือข่ายทางสังคม และการพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Bartol K. M. (1983). Turnover among DP personnel: A causal analysis. Community of the ACM, 26(10), 807-811
Bohlander,G., Snell,S & Sherman,A. (2001). Managing Human Resources.(12th ed.).. Ohio: South-Western College.
Bruk, R.J.,Noblet ,A.J.& Dean, D.(2013). Human resource management in the public sector. Cheltenham Edward Elgar.
Cooley,W.W. & Lohnes,P.R. (1971). Multivariate Analysis. New York: John Wiley & Sons.
Department of Public Administration. (2012). Manual of The Village Committee. Bangkok: Department of Public Administration.
Dokkumpai, N. (2011). Monitoring City development organization and Northern-East’s people participant. Bangkok: Office of Senate.
Gluayngmn, B. (2015). The development of capacity building process of village committee in developing villages of Phitsanulok Province. Doctoral Dissertation in Research and Development. Graduate School, Pibulsongkrm Rajabhat University.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. 7th ed.). Harlow: Peasron Education Limited.
Hair, J.F., Black, W. C., Babin, B. J.& Anderson, R. E. (2008). Research Methods for Business. Chichester: Wiley.
Krishna, R., Potnuru,G. & Sahoo,C.K. (2013). HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: an empirical study. European Journal of Training and Development. 40(5), 345-365.
Mongkoltal, W. (2011) Monitoring City development organization and people participant. Bangkok: Office of Senate.
Nguenyen, N. (2006). Factors Influencing the Achievement of Village Fund : A Case Study In Tumbon Maeka, Amphur Muang, Phayao Province. Master Thesis in Business Administration. Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University.
Pornputsakul, D. (2013). Effective Administration on Public Policy of the Village Council in Changkam District Phayao. Thesis Graduate School Phayao University.
Robbins,S.P. & Jude,T., A. (2015). Organizational Behavior. (16th ed.) Harlow: Peasron Education.
Smithikrai, C.. (2015). Personnel training in Organization. (9th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Srinuanyai, W. (2008).The Implementation of the Self-Sufficiency Village “Yoo Yen Pen Suk”: A Case Study at Na Kok Village, Moo 5, Chalong Sub-District, Muang District, Phuket. Thesis. Graduate School, Phuket Rajabhat University.
Steers, R.M., Ungson, G.R. & Mowday, R.T. (1985). Managing Effective Organizations : An Introduction. Boston, MA: Kent.
Taylor, C.M.,Cornelius, C.J. & Colvin, K.(2014). Visionary leadership and its relationship to organizational effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 35(6), 566-583.
Tojari, F., Sheikhalizadeh, H.M. & Zarei, A. (2011). Structural equation modeling analysis of effects of leadership styles and organizational culture on Effectiveness in sport organizations. African Journal of Business Management, 5(21), 8634-8641
Vanichbuncha, K. (2003). Using SPSS for widows in Data Analysis. (6th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.
Weech-Maldonado, R., Benson, K.J. & Gamm, L.D.(2003). Evaluating the Effectiveness of Community Health Partnerships: A Strake holder Accountability Approach. Journal of Health & Human Services Administration, 26(1), 58-92
Yattiakkaravong, P. & Mongkolpitaksuk, U. (2016). Servant leadership, emotional intelligence and organizational effectiveness of schools affiliated with Bangkok Metropolitan Administration. Journal of Information, 15(1), 37-46.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-20
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย