การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

  • Amonrat Chaitamat คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ดำเนินการโดย   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 3) นำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนพิจารณา และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนชนิดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.80-1.00 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.36-0.89 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.99 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานประกันคุณภาพในโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)              

         ผลการวิจัย พบว่า

  1. รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 2) ขอบข่ายการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 3) กระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและ 4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

                   2. รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (() = 4.42, S.D. = 0.64)

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-03-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย