ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

  • Duangrit Benjathikul Chairungruang Bangkokthonburi University
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน, การสืบสวน, ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในด้านการสืบสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำนวน  160 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนอยู่ในสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีจำนวน 68 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบค่า F – test

ผลการวิจัย พบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังพล ด้านงบประมาณ ด้านคุณสมบัติและความสามารถ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและรายได้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการพิจาณาความดีความชอบ ด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ด้านงานที่รับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านคุณสมบัติและความสามารถ  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน และ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตามลำดับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพพื้นที่รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอข่าวของสื่อมวลชน และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระทำความผิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าปัจจัยแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ปัจจัยด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว และด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย