ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

  • Preechawach Savetphataraphaisan Faculty of Liberal Arts and Management Science, Kasetsart University,
  • Phiraphot Pinthongdee Faculty of liberal Arts and Management Science, Kasetsart University,Chalemphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.
คำสำคัญ: การป้องกันและปราบปราม

บทคัดย่อ

การค้าประเวณีถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยที่มีมาช้านาน การป้องกันและปราบปรามหรือการควบคุมไม่ให้มีการค้าประเวณี จึงทำด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ค้าประเวณีเพิ่มจำนวนมากขึ้น และรูปแบบการค้าประเวณีมีความซับซ้อน หลากหลาย การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและปราบปรามจึงไม่มีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 กำหนดให้บุคคลผู้มีพฤติกรรมการค้าประเวณีเป็นความผิดและกำหนดโทษตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่เกรงกลัวความผิดและโทษ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการปราบปรามที่ไม่จริงจัง และการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ จะต้องแก้ไขปัญหาทั้ง 3 มิติ คือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นโยบายของรัฐ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในประเทศไทย

       

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-08-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ