กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF