การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R

  • Chatladda Kedsupap Silpakorn
คำสำคัญ: การอ่านจับใจความ, การจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค PQ4Rการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-08-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ