กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF