วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. Teaching and Learning Design/Plan.

2. Educational/Classroom Research.

3. Active Learning.

4. Instructors' Effectiveness and potential.

5. Learners’ Effectiveness and potential.

6. Teaching and Learning Activities.

7. Teaching Techniques and Strategies.

8. Teaching and Learning Materials.

9. e-Learning and Learning Innovation.

10. Effective Learning Environment and/or Supporting factor.

11. Assessment methods and/or Evaluating Processes.

12. Learners’ Attitude and Motivation.

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

            วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่บนระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journals Online System (ThaiJO) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ประเภทของบทความหรือบทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. บทความทางวิชาการโดยทั่วไปเป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลักประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุปความยาวไม่เกิน 20 หน้า

2. บทความวิจัยเป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวไม่เกิน 25 หน้า

3. บทปริทัศน์หมายถึง บทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อหรือเรื่องย่อ คำนำ เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิงความยาวไม่เกิน 15 หน้า

4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)หมายถึง งานเขียนขนาดสั้นที่ทำการสรุปข้อโต้แย้งหลัก ๆ (Debates) ของหนังสือ 1 เล่ม (หรือหลายเล่มประกอบกัน) รวมถึงอาจจะมีการเสนอแนะว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ มีจุดเด่น/จุดด้อยอย่างไรทั้งในเชิงทฤษฎี/ข้อมูล/ข้อค้นพบ และกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือนั้น ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

"วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ "

1. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

2019-09-06

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu หรือทางอีเมล jliwu.journ@gmail.com สอบถามรายละเอียดโทร. 0-7567-3770

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงในวารสาร แบบ APA สำหรับ Foreign Language(ผู้แต่งจะต้องอ้างอิงในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น)

2018-06-26

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงในวารสาร แบบ APA สำหรับ Foreign Language (ผู้แต่งจะต้องอ้างอิงในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น) ดาวน์โหลด คลิก

Vol. 5 No. 2 (2019): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

View All Issues

Indexed in  (Tier 2)

ISSN 2408-2481 (Print)