Announcements

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-03-23

"สืบเนื่องจากประกาศ กพอ. ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งระบุว่า บทความที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ยื่นขอหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2565) จะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ทางวารสารจึงขอปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเป็น 3 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้เขียนไม่จำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ และประสงค์จะขอให้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน โปรดแจ้งบรรณาธิการวารสารเมื่อส่งบทความ"

Read more about ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

Current Issue

Vol. 51 No. 2 (2565): July - December 2022
View All Issues

Indexed in tci  and