การนิเทศแบบเชิญชวน

Main Article Content

มาลินี บุณยรัตพันธุ์

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการบริหารที่ดี กระบวนการจัดการเรียน   การสอน และกระบวนการนิเทศที่มีคุณภาพ  

การนิเทศเป็นกระบวนการสำคัญ และมีความจำเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ นโยบายทางการศึกษา หลักสูตร และองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร  การนิเทศจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของครูผู้รับการนิเทศ

การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมการนิเทศแบบหนึ่งที่มีแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามวิธีการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน

การนิเทศแบบเชิญชวนประยุกต์มาจากรูปแบบการนิเทศของนักการศึกษาหลายๆท่าน โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์แบบเชิญชวน 2) ขั้นวางแผนร่วมกัน 3) ขั้นให้ข้อมูลก่อนการนิเทศ 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ  5) ขั้นประเมินผล 6) ขั้นสร้างขวัญและกำลังใจอย่างเชิญชวน

การนิเทศแบบเชิญชวน เป็นแนวคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนายกระดับครูผู้รับการนิเทศให้เป็นครูมืออาชีพ

Good quality of school educational management results from good administration and quality instructional and supervising procedure.

Supervision is important and essential in the instructional procedure for developing quality educational personnel to catch up with current situations, educational policies, curricula and their elements; including promoting teachers' professional growth.

The invitational supervision is one of the supervision innovations that follows the invitational education concept, principle and practice, together with the application of many educators' models of supervision. Its process comprises six steps: 1) invitational relationships 2) cooperative planning 3) pre-supervising informing 4) doing 5) evaluating 6) invitational reinforcing

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles