Vol. 1 No. 1 (2563): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

					View Vol. 1 No. 1 (2563): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

ISSN : 2730 - 2458 (Online)

Published: 2020-06-29