ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารโดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI

2021-08-25

Pr6_of_Journal_of_Knowledge_Exchange.png