A Study of Supply Chain Management of Bivalve Entrepreneurs: A Bandon Bay, Surat Thani

Main Article Content

Dr. Chompunoot Duangjan
Assist. Prof. Dr. Suthijit Choengthong

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวทางตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของกลุ่มหอยสองฝาอ่าวบ้านดอน ซึ่งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ (ผู้รวบรวม) แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า โครงสร้างระบบโซ่อุปทานของหอยแครงและหอยแมลงภู่ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้จัดหาพันธุ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และผู้บริโภค ส่วนหอยนางรมจะมี 5 ส่วนหลัก โดยขาดในส่วนของผู้จัดหาพันธุ์ แต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์เชื่อมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสำหรับปัญหาหลักจะเป็นเรื่องของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นควรปรับปรุงกระบวนการจัดการในเรื่องการวางแผนการผลิตและโซ่อุปทานที่ยังขาดกลยุทธ์ในการดำเนินงานผ่านการสร้างความร่วมมือหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่อไป

Article Details

How to Cite
Duangjan, C. ., & Choengthong, S. (2020). A Study of Supply Chain Management of Bivalve Entrepreneurs: A Bandon Bay, Surat Thani. Journal of International Studies, Prince of Songkla University, 10(2), 46–67. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/article/view/248439
Section
Research Articles

References

ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์. (2561). การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการจัดการโซ่อุปทานของ ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(2), 213-242.

ชมพูนุท ด้วงจันทร์, พิมพลักษณ์ พลจรัส, อันธิกา ทรัพย์สมบูรณ์, อุษา เรณุมาศ, และคีริศา กันพ้นภัย. (2555). การศึกษาระบบโซ่อุปทานหอยแครงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หน้า 248-255). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธนกร ราชพิลา และสิทธา เจนศิริศักดิ์. (2556). ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานการผลิตขั้นต้น: ข้าวโพดหวาน, วารสารเกษตรพระวรุณ, 10(1), 89-100.

นงนุช อังยุรีกุล, สุทธิจิตต์ เชิงทอง, และสายทิพย์ โสรัตน์. (2556). ขุมทรัพย์สัตว์น้ำ : คุณค่าแห่งชีวิต และวิถีชุมชนอ่าวบ้านดอน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ปิติวงษ์ ตันติโชดก. (2550). การวางแผนการจัดการอ่าวบ้านดอนและเกาะนอกชายฝั่ง: การวิเคราะห์และวินิจฉัยระบบชายฝั่ง. รายงานฉบับสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์. (2550). ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล: สถานการณ์และข้อเสนอ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, และชัยวัฒน์ ใบไม้. (2561). การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน, วารสารร่มพฤกษ์, 36(1), 157-180.

สุทธิพร บุญมาก, นวิทย์ เอมเอก, อภินันท์ เอื้อกังกูร, และสานิตย์ ศรีชูเกียรติ. (2563). การจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัย: กรณีศึกษาร้านคนจับปลา ประจวบคีรีขันธ์, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 9(1), 37-51.

สุทธิวรรณ สังวร และจิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ. (2555). ต้นทุนโซ่อุปทานของปลาส้มฟัก : กรณีศึกษา OTOP อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 9(1), 84-97.

สมพร นันทะชัย. 2543. โครงสร้างตลาดและวิถีตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งปีการผลิต 2543. วิทยานิพนธ์เศรษศาสตรมหาบัณฑิต. คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพจน์ เหล่างาม. (2554). การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน (Measuring Supply Chain Performance). ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2554 จาก http://logisgisticscorner.com

Berrah, L., & Clivillé, V. (2007). Towards an aggregation performance measurement system model in a supply chain context. Computers in Industry, 58(7), 709-719.

The Supply-Chain Council. (2008). SCOR overview version 9.0 quick reference guide. SCOR Model. Retrieved March 20, 2012, from http://www.supply-chain.org/galleries/public-gallery/SCOR 9.0 Overview Booklet.pdf.