การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน

Main Article Content

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

บทคัดย่อ

          การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมซึ่งเป็นทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำของ John Dewy โดยเนื้อหาสำคัญคือ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ในปัจจุบันได้  สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้อย่างจริงจัง ผู้เรียนจะต้องอยู่ในสภาวะกระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้  เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน มี 6 ขั้นตอน ได้แก่  1)  กระตุ้นและให้ประสบการณ์  2) ให้ความรู้ใหม่  3)  จัดกิจกรรม 4)  นำเสนอผลงาน  5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) ปรับปรุงและนำไปใช้ ซึ่งทุกขั้นตอนครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

Dechakup, P., & Yindeesuk, P. (2014). Learning management in the 21st century. Bangkok: Printing House of Chulalongkorn

University. [in Thai]

Education Council Secretariat Ministry of Education. (2019). National education standards 2018. Bangkok: 2019. [in Thai]

Eka, S. (2014). Activity-based learning. http://www.krumontree.com/ www/index.php/documents/74-abl-activity-basedlearning [in Thai]

Fallon, E., Walsh, S., & Prendergast, T. (2013). An activity-based approach to the learning and teaching of research methods: Measuring student engagement and learning. Irish Journal of Academic Practice, 2(1), 1 - 24.

Festus, A. (2013). Activity–based learning strategies in the mathematics classrooms. Journal of Education and Practice, 4(13).

Gupte & et al. (2018). Workshop a: Activity-based learning: Disruptive innovation in education across three schools. http://www.

bumc.bu.edu /jmedday/archives/2016-workshops/activity-based-learning-disruptive-innovation-in-education-across-three-schools/

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational

Personnel (NIDTE). (2015). Project to develop teacher competency according to the teacher and educational personnel development system. Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]

Lakkhana-adisorn, W. (2009). Building your child to be good with BBL. http://www.igetweb.com/www/sureesri/index.php?mo=3&art=377603[in Thai]

Lakshmi, A. (2007). Activity-based learning a report on an innovative method in Tamil Nadu. http://www.ssa.tn.nic.in/Docu/ABL-Report-by-Dr.Anandhalakshmi.pdf

Limbu, P. (2012). Why do we need to use activity based learning method?. http://eprogressiveportfolio.blogspot.com/2012/06/activity-

based-teaching-thod.htmlMayer

McGrath, J. R., & MacEwan, G. (2011). Linking pedagogical practices of activity-based teaching. The International Journal of

Interdisciplinary Social Sciences, 6(261-274).

Ministry of Education. (2008). Basic education core curriculum 2008 (Revised 2017). Bangkok: Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Ministry of Education. (2010). Activity-based learning. https://www.moe. go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=16207&Key= news15 [in Thai]

Newell, Shaw. (1963). Career education: The state of the science. Washington, D.C.: Office of Career Education, United States Office of Education.

NSCALL. (1979). Activity-based instruction: Why and How. www.ncsall.net/fileadmin/resources/teach/GED_inst.pdfOller.

Office of the Education Council Secretariat. (2018). National Education Plan 2017-2036. Bangkok: Prikwan Graphic Company Limited. [in Thai]

Phakdichit, Y. (2014). Active learning and learner development in the 21st century. Nakhon Sawan: Department of Social Studies, Faculty

of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. [in Thai]

Sakunee, N. (2017). Attitude development, achievement motivation and mathematics learning behavior of Mathayom Suksa 3 students

using activity-based instructional management. An Online Journal of Education (OJED), 12(2), 50 - 66A. [in Thai]

Sithsungnoen, C., & Chanintaraphum, A. (2021). The development of learning activities using activity-based learning to enhance creative learning management ability of pre-service teachers, Faculty of Education, Silpakorn. Academic journal Phetchaburi Rajabhat University, 11(2), 38 - 48. [in Thai]

Soisamut, J. (2021). Developing an activity-based English language teaching model to promote English communicative skills and

happiness in learning using local contexts for elementary school students. Thesis Doctor of Philosophy Department of Curriculum and

Instruction, Faculty Education, Silpakorn University. Nakhon Pathom: Graduate School. [in Thai]

Stößlein, M. (2009). Activity-based learning experiences in quantitative research methodology for (Time-Constrained) young scholars –

course design and effectiveness.” School of Management, (Visiting Professor) Changchun, P.R. China, Jilin University.

Superfine, W. (2018). Why use activity-based learning in the young learner classroom? https://www.scribd.com/document/145265975/ Activity-Based-Learning-Wendy-Superfine-1

Worawitthanalert, N. (2013). Results-based teaching by using activities as a base. https://dputhp.wordpress. com/2013/10/05/km-04 [in Thai]