คำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์

Main Article Content

โชติกา เศรษฐธัญการ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างคำเรียกชื่อกระบองเพชร 2) โครงสร้างคำเรียกชื่อกระบองเพชร และ 3) ความหมายเชิงมโนทัศน์ของคำเรียกชื่อกระบองเพชร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทยจากหนังสือและอินเตอร์เน็ตภายในปี พ.ศ. 2564 พบผลการวิจัย ดังนี้ 1) การสร้างคำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทยมีทั้งหมด 6 วิธี ได้แก่ การยืมคำ (36%) การย่อคำ (27%) การประสมคำ (26.6%) การแปล (10%) การใช้ชื่อเฉพาะ (0.3%) และการเลียนเสียง (0.1%) 2) โครงสร้างคำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ คำบ่งชื่อพืช แก่นชื่อพืชและส่วนขยาย ตามลำดับ และ 3) การวิเคราะห์ความหมายเชิงมโนทัศน์ พบความหมาย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ความหมายเฉพาะ (88%) ความหมายอุปลักษณ์ (66%) และความหมาย นามนัย (56%) ประเภทความหมายอุปลักษณ์ที่พบมากที่สุด คือ สัตว์และอวัยวะสัตว์ (22.5%) สิ่งของ (21%) พืชชนิดอื่น (11%) และธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ (8%) นอกจากนี้ ประเภทความหมายนามนัยที่พบมากที่สุด คือ หนาม (26%) ทรงต้น (22%) ลวดลาย (20%) และสีต้น (14%)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangkok Business Online Team. (2020). Why the “tree selling” business can thrive in times of crisis. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880136 [in Thai]

Finegan, Edward. (1989). Language: its structure and use. Orlando: Harcourt Brace College.

Laobawornseti, P. (n.d.). Thai herb names in Chanthaburi District. Bangkok: Kasem Bundit University. https://liberalarts.kbu.ac.th/home/research/2561/คำเรียกชื่อพืชสมุนไพรไทยในจังหวัดจันทบุรี.pdf [in Thai]

Thairath Online. (2020, July 2). What is cactus, is it difficult to raise, why is it popular?. https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1880459. [in Thai]

Sarapan cactus succulent. (2016, January 7). Let's call the cactus correctly [Facebook page]. Facebook. https://www.facebook.com/sarapancactus/photos/มาเรียกชื่อแคคตัสให้ถูกต้องกันเถอะทุกคนย่อมมีชื่อ-มีทั้งชื่อ-นามสกุล-ชื่อเล่น-รว/483612648507159/ [in Thai]

Supananthananon, P. (2020). Cactus. Bangkok: Baanlaesuan Amarin Printing and Pulishing. [in Thai]

Supananthananon, P. (2020). Top hit cactus & succulents. Bangkok: Baanlaesuan Amarin Printing and Pulishing. [in Thai]

Wongwattana, U. S. (2014). Thai folk plant names: A study in ethno-botanical linguistics. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]