พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง

Main Article Content

มุกดา การินทร์
บุษกร บิณฑสันต์

บทคัดย่อ

         วิทยานิพนธ์เรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของคณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรำสวดและศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดคณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าคณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ คือ ครูทรงศักดิ์ บรรจงกิจ คณะรําสวดนี้ได้รับว่าจ้างไปแสดงในงานสวดหน้าศพและงานแสดงโอกาสอื่น ๆ บทสวดเป็นเรื่องราวในวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ ในด้านดนตรีพบว่าเพลงที่นำมาใช้มีความคล้ายคลึงกับทำนองเพลงไทยและเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน เพลงในพิธีกรรมบทร้องมีเนื้อหาสาระสะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 4 อย่าง คือ ตะโพน กลองบองโก้ ฉิ่งและกรับ การสวดสั่งเปรตเป็นพิธีที่สำคัญของคณะ โดยเชื่อว่าเป็นการชี้นำให้ผู้ตายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เพื่อเป็นกุศโลบายให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ อีกทั้งทางคณะยังมีการไหว้ครูประจำปี เชื่อว่าเมื่อได้มาเข้าพิธีไหว้ครูครอบครูแล้วจะทำให้เกิดสิริมงคลกับตนเอง และยังเป็นการพบปะสังสรรค์กับนักแสดงรำสวดรุ่นอื่น ๆ มีการใช้เครื่องบูชาครูประกอบพิธี โดยเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พิธีกรรมและความเชื่อของคณะนี้จึงได้รับการสืบทอดมาและยังปฏิบัติสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bissuri, A. (2015). Rum Suad of Krusakhon Prajong troupe from Ban Khai district in Rayong province, [Master's thesis]. Bankok:

Chulalongkorn University. [in Thai]

Binson, B., Pornprasit, K., Puchadapirom, P., & Rodchangphuen, P. (2006). Thai music culture central and south east: Rituals and

beliefs related to the transfer of knowledge. [Research report]. Bankok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Kanboon, P., & Somnuek, Ch. (2012). Teacher salutation analysis in Chanthaburi Province, [Research report]. Chanthaburi: Rambhai

Barni Rajabhat University. [in Thai]

Mongkolthawat, P., & Ngamluan, S. (2004). Funeral performances (Rumsuod dance) in Trat province. [Research grants]. Office of the

National Culture Commission. [in Thai]

Niroottisart, N. (2008). Pra Ma Lai Chanting: A case study of Narng Ram Nar Sob group at Tharngkwaian subdistrict, Klaeng district,

Rayong province, [Master's thesis]. Bankok: Srinakharinwirot University. [in Thai]