ผลกระทบของความน่าเชื่อถือของสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความน่าเชื่อถือของสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บรวบรวมจากสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 98 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้านระบบการควบคุมภายใน ด้านข้อมูลที่ทันต่อเวลา และด้านความสมบูรณ์ของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aaker, D. A, Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing research (7th ed.). New York: John Wiley and Sons.

Ansong S., Phuwadin, P., & Boon Muenwai, S. (2019). Effect of factors on the quality of tax auditing in the northeastern region, Thailand. NMCCON 2019, The 6th National Conference Nakhonratchasima College.189 -199. [in Thai]

Department of Business Development. (2021). Information on education and business types in the country. (Online). https://datawarehouse.dbd.go.th/ [in Thai]

Duangphakdee, A. (2017). Factor influencing efficiency of accounting information system used for enterprise resources planning : A case study of rubber wood company in Thailand. Master of accountancy: Prince of Songkla University. [in Thai]

Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty The King. (2562). Financial reporting standards No. 10 presentation of financial statements. 10 - 14. [in Thai]

Hair, J. F. Jr. Black, W. C., Babin, B. J. Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall

Horpiyakul, P., Sudsomboo, S., & Musik, N. (2015). Relationship between accounting information reliability and decision making efficiency of education institution office of vocational education commission in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 7(3), 129 - 137. [in Thai]

Rakarnsin, S., Sawaengwarot, E., & Butsalee, P., (2022). The relationship between code of accounting professional ethics and work efficiency of accountants in the northeastern region. Journal of Humanities and Social Sciences, 20(1), 228 - 249. [in Thai]

Kamhan, P., Ponikornkij, N., & Ratanapraphatum, K. (2013). Effects of accounting software quality on financial reporting efficiency of Smes in Udonthani province. Journal of Accountancy and Management, 5(3), 182 - 193. [in Thai]

Lasritad, K., Muenthaisong, K., & Janjarasjit, S. (2015). Effects of accounting practice transparency on financial reporting quality of municipality in the northeast Thailand. HuJmsu.msu.ac.th, 34(4), 252 - 260. [in Thai]

Monthaison, P., Robkob, A., & Musik, N. (2019). The effects of the effectiveness of electronic local administrative accounting system e - lass on quality financial reports of municipality in northeastern Thailand. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(1), 28 - 48. [in Thai]

Phuthiethuan, P. (2012). The impact of the internal control system that uses computer with a financial report on the quality of agricultural cooperatives in the northeast of Thailand. Master of Accountancy: Mahasarakham Business School. Mahasarakham University. [in Thai]

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Sinprakob, S., & Jangkloy, U. (2020). Effect of risk management in government fiscal management information system on quality of financial report: The case of north eastern administrative agencies. RTUNC 2020 The 5th National Conference “Research to Make A Change”. 234 - 242. [in Thai]

Srisa-ard, B. (2017). Basic research. Bangkok: Suwiriyasan. [in Thai]

Tawacharee, A. (2018). Impact of modern accounting information system competency on organizational success of listed companies in Thailand. Master of Accountancy. Mahasarakham: Mahasarakham University. [in Thai]

Thotham, A. (2016). The quality of financial report of company limited in Muang Mahasarakham Thailand. Humanities and Social Sciences, 10(3), 223 - 232. [in Thai]

Tikam, K., & Sincharoonsak, T. (2020). Factors that affect the credibility of financial report from the companies listed in the stock exchange of Thailand. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(1), 268 - 283. [in Thai]