ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อผังพื้นที่ภายในพื้นที่ให้บริการ การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

เหมือนฝัน สุขมนต์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อผังพื้นที่ภายในพื้นที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุจำนวน 60 คน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3 แห่ง แห่งละ 20 คน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือผังพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน เนื่องจากมีการจัดผังพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีการกำหนดขอบเขตการใช้งานพื้นที่อย่างชัดเจนโดยแยกเป็นพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งมีทางเข้า - ออก ของพื้นที่โดยเฉพาะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Report of the Population Projections for Thailand 2010-2040 (Revision)(1st). (2019).
Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council.
United Nations Population Fund (UNFPA), and HelpAge International. (2017).
Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. Bangkok: United Nations Population Fund. [in Thai]
Bunnag M. (1994). Statistics for decision making (4th edition.). Bangkok:
Chulalongkorn University.
Teerachaisakul M., Nilnate W. and Warrayingyong A. (2015). A Survey of Thai
Traditional and Alternative Medicine Services of Ministry of Public Health
Hospitals in 2014. Health Systems Research Institute (HSRI), 10th (2nd) 117-127. Retrieved from. https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4377
Thai Traditional Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard
(TIPhS) (1st). (2013). Bangkok: Veterans Relief Organization.
Tayraukham S. (2010). Research methodology for social sciences and humanities
(5th edition.). Maha Sarakham: Maha Sarakham University.
Owen B Hardy and Lawrence P Lammers (1977). Hospitals, the planning and design
process: planning and design process for hospitals. Germantown, Md.: Aspen Systems Corp., ©1977.