แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ

Main Article Content

ป้อมฤดี กุมพันธ์
วราภรณ์ วนาพิทักษ์
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

บทคัดย่อ

“ความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ” อันมีสาเหตุมาจากอาการเครียด อาการป่วย หรืออาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาวิธีจัดการกับความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีป้องกันการบาดเจ็บของแฮดดอน (Haddon’s Matrix Theory) แนวคิดเรื่องการจัดการความ           เหนื่อยล้า (Fatigue Management) มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจำกัดระยะเวลาการทำงานของผู้ขับรถของประเทศไทย เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปและประเทศตุรกี จึงนำมาสู่แนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจำกัดระยะเวลาการขับรถของผู้ขับรถ


เพื่อประโยชน์ในการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง     ทางบก พ.ศ. ... อันจะเป็นแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะต่อไป


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

ป้อมฤดี กุมพันธ์

Miss Pomrudee Kumpant

Doctor of Laws Program, National Institute of Development Administration

Lumpini Condo Town 304/225 Serithai Road., Klong-Khum, Bueng-Kum, Bangkok, Thailand 10240

Tel: 089-066-9110  E-mail: pomkp1989@gmail.com

 

วราภรณ์ วนาพิทักษ์

Miss Pomrudee Kumpant

Doctor of Laws Program, National Institute of Development Administration

Lumpini Condo Town 304/225 Serithai Road., Klong-Khum, Bueng-Kum, Bangkok, Thailand 10240

Tel: 089-066-9110  E-mail: pomkp1989@gmail.com

 

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

Miss Pomrudee Kumpant

Doctor of Laws Program, National Institute of Development Administration

Lumpini Condo Town 304/225 Serithai Road., Klong-Khum, Bueng-Kum, Bangkok, Thailand 10240

Tel: 089-066-9110  E-mail: pomkp1989@gmail.com

เอกสารอ้างอิง

Australia National Transport Commission. (2015). Electronic work diaries:
Amendments to the heavy Vehicle national law. [weblog]. Retrieved on 3
May 2017 from https://1th.me/2H4d

Boonpha, K., et al. (2013). Factors related to fatigue among Bangkok mass transit
bus driver in one bus operation zone in Bangkok. Journal of Public
Health, Burapha University, 8(2). 55 pp. [in Thai]

Grandjean, EP. (1979). Fatigue in industry. British Journal of Industrial Medicine
(36). 175. Retrieved on 3 May 2017 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1008561/pdf/brjindmed00071-0001.pdf

Kulwanvichit, N. (2006). Prevalence of fatigue while driving and factors related to
fatigue of public bus drivers in north, central and northeast routes at
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak). Master of Science, Department of
Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
63. [in Thai]

National Heavy Vehicles Regulator. (2013). National Driver Work Diary for drivers
of fatigue-regulated heavy vehicles. [weblog]. Retrieved on 18 May 2017 from https://1th.me/X4MS [in Thai]
Queen land Government Department of Transport and Main Road. (2018, August 23). Fatigue management. [weblog]. Retrieved on 15 May 2017 from https://1th.me/JExc [in Thai]

Safe Work Australia. (2013). Fatigue management a worker’s guide. [weblog].
Retrieved on 10 December 2017 from https://1th.me/eGHL