การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

คณัสนันท์ สงภักดิ์
นฤมล สินสุพรรณ
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านไชยสอ    2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3) ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามรูปแบบ    การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนบ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ รวม 79 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินตามสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ


กระบวนการประชุมปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค A-I-C วิเคราะห์ข้อมูล        เชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณาและข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา กระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่ สภาพการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) วิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์รูปแบบ 3) ทำแผนปฏิบัติการ 4) ปฏิบัติตามแผน 5) นิเทศสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ 6) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 7) ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการณ์มีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดีมาก 2) การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มี 8 กิจกรรม คือ (1) สร้างเครือข่ายและคณะทำงาน (2) ส่งเสริมการออกกำลังกาย (3) ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการ (4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตใจ (5) ส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ (6) ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพในวันจัดกิจกรรมชมรมและวันจ่ายเบี้ยยังชีพ (7) การติดต่อประสานงานของเครือข่าย (8) จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3) ปัจจัยที่ทำให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ เกิดจาก (1) มีการจัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน (3) การติดต่อประสานงานของเครือข่าย (4) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

คณัสนันท์ สงภักดิ์

Mrs. Kanassanan Songpak

Student of Master of Public Health (Leadership and Innovative Health

Management), College of Asian Scholars 

                179/30 Pachasamosorn Rd., District, Khonkaen 40000

                Fax. 043-246539 Tel. 090-0296104 E-mail: jibby.2552@gmail.com

 

นฤมล สินสุพรรณ

Mrs. Kanassanan Songpak

Student of Master of Public Health (Leadership and Innovative Health

Management), College of Asian Scholars 

                179/30 Pachasamosorn Rd., District, Khonkaen 40000

                Fax. 043-246539 Tel. 090-0296104 E-mail: jibby.2552@gmail.com

 

วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Mrs. Kanassanan Songpak

Student of Master of Public Health (Leadership and Innovative Health

Management), College of Asian Scholars 

                179/30 Pachasamosorn Rd., District, Khonkaen 40000

                Fax. 043-246539 Tel. 090-0296104 E-mail:

 

เอกสารอ้างอิง

Apiromonkorn, Y. & Saengkaew, P. (2014). Community health management for the
elderly district, Lampang Province. Journal of Health Promotion and
Environmental Health, 37(1), pp. 89-98. [in Thai]

Booncharoen, P. (2011). Health promotion model of the elderly by the participation
of Lumb Puk subdistrict Community, district, Surin Province. The Degree of
Master of Public Health. Master Thesis Health Systems Management.
Mahasarakram University. [in Thai]

Buarapa, B. (2015). The health promotion model of the elderly people by community,
Sangko subdistrict, Kutchap district, Udonthani Province. The Degree of
Master of Public Health. Master Thesis Health Systems Management.
Mahasarakram University. [in Thai]

Chaior Subdistrict Administration Organization. (2015). Basic social development of
Chaior subdistrict, Chumphae district. Khon Kaen Province. [in Thai]

Department of Health, Ministry of Public Health. (2011). Operation manual for
volunteers of health to care for the elderly at home book (2nd ed.).
Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary for Public Health. [in Thai]

Health Promotion Hospital Chaisor Subdistrict. (2017). Annual screening of elderly
2017. Chumphae district, Khon Kaen Province. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). Elderly
statistics of the 2011. Bangkok Economic and social data. [in Thai]

Papiwdee, W. (2013). The development of a health promotion model among the
elderly by Nongsou village Community Participation in Srisuk subdistrict,
Songrong district, Surin Provice. Master Degree of Public Health. Master
Thesis Health Systems Management. Mahasarakram University. [in Thai]