การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

สมยงค์ โสมอินทร์
จันทร์สุดา บุญตรี
ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกเขา และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ชุมชน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกในชุมชนบ้านโคกเขา ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครนักวิจัยชุมชน จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส และ สมาชิกในชุมชน ผู้รู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นอย่างดี จำนวน 40 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบ


เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า


  1. ด้านความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอยู่ระดับมาก และทักษะที่มีความสำคัญที่สุดคือทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการฟัง อยู่ระดับมากเช่นกัน

  2. ด้านปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การไม่รู้คำศัพท์ อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาไม่สามารถนำคำศัพท์ที่เคยเรียนรู้มาแล้วมาใช้ได้ อยู่ระดับมาก และปัญหาไม่ทราบไวยากรณ์ อยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน

  3. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีคะแนนอยู่ระหว่าง 21-30 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.5 2) ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับอ่อน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 11-20 คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 3) ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับเก่ง มีคะแนนอยู่ระหว่าง 31-40 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0

  4. ผลการวิจัยยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หลักสูตรที่มีเนื้อหาทั่วๆไป ซึ่งได้จากอินเตอร์เน็ต และมีเนื้อหาไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เรียน อยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน

  5. ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปเล่มของหลักสูตรท้องถิ่นระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

สมยงค์ โสมอินทร์

Mr. Somyong Som-In

English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Buriram Rajabhat University

439 Jira Road, Muang District, Buriram Province 31000

Tel.: 080-500-0686  E-mail: bhumi_dog@hotmail.com

จันทร์สุดา บุญตรี

Miss Jansuda Boontree

English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Buriram Rajabhat University

439 Jira Road, Muang District, Buriram Province 31000

Tel.: 088-594-0968  E-mail: bhumi_dog@hotmail.com

 

ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์

Miss Purisa Watcharenwong

English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Buriram Rajabhat University

439 Jira Road, Muang District, Buriram Province 31000

Tel.: 064-462-5032  E-mail: bhumi_dog@hotmail.com

เอกสารอ้างอิง

Budken, J. & colleagues. (2009). Guidelines for participatory learning management
in the teaching of English for communication: A case study of Patumrachwongsa school, Patumrachawongsa district, Amnat Charoen province (Research report). [in Thai]

Kanjanda, K. (2015). The problem of teaching and learning English and the need to
develop English communication skills in the 21st century by Maejo University students (Research report). [in Thai]

Khanram, N. et al. (2016). Study of English Communication Problems: A Case Study
of second year students (Research report). Buriram Rajabhat University.
[in Thai]

Ritthirat, N. & Chiramanee, T. (2015). English speaking ability and problems in developing English speaking skills of students (Research report). Prince of Songkla University. [in Thai]

Sunthravanis, Ch. (1986). Status of local history studies. Journal of Economics
Politics, 5(3-4), pages 53-63. [in Thai]

Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New
York: Harcourt, Brace & World, lnc. [in Thai]

Udomkiat, S, P. (2016). English vocabulary learning strategies of High school
students in private schools at Pathum Thani province (Research report).

The 3rd National Conference and Presentation at Nakhon Ratchasima
College. Nakhon Ratchasima province. [in Thai]
Visuttichanon, Ch. (2014). Participation in conservation of Folk wisdom. Klong Daen Sub-district, Ranot District, Songkhla Province (M.A. thesis). Hatyai University. [in Thai]