ภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Main Article Content

ภูริส ภูมิประเทศ
ตรีชฎา สุขเกษม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามคณะ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคนิคการวิจัยเป็นเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเอฟ (F-test)


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ แบบภาวะผู้นำสร้างสรรค์ รองลงมา คือ ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นำแบบรับใช้

  1. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามคณะ พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผู้นำสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำแบบรับใช้ ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำตามสภาพจริง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ พบว่า แบบภาวะผู้นำสร้างสรรค์ ผู้นำนักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี มีการปรับตัวตลอดเวลา มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์การ ตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจ และทำงานอย่างมีคุณภาพ ภาวะผู้นำแบบรับใช้ ควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง รู้จักวางตัวให้เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความปรองดองในหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่น ๆ ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเต็มใจ มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ มีความอดทน เข้มแข็ง และเสียสละ และภาวะผู้นำตามสภาพจริงนั้น ผู้นำควรได้รับการพัฒนาในด้านการปฏิบัติหน้าที่ภาวะผู้นำ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มเติมความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้ผู้นำนักศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

ภูริส ภูมิประเทศ

Assistant Professor Dr.Poorit Poomipratate

                Mrs.Trichada Sukkasem

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Surindra Rajabhat University

286 Surin-Prasart Road, Muang District, Surin 32000

Fax: 0-4453-1369   Tel.: 08-8043-0873   Email: sud_rit@hotmail.com, Trichada05@gmail.com

 

ตรีชฎา สุขเกษม

Assistant Professor Dr.Poorit Poomipratate

                Mrs.Trichada Sukkasem

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Surindra Rajabhat University

286 Surin-Prasart Road, Muang District, Surin 32000

Fax: 0-4453-1369   Tel.: 08-8043-0873   Email: sud_rit@hotmail.com, Trichada05@gmail.com

เอกสารอ้างอิง

Chaiyaphum, B. (2007). The study of the characteristics of the leader and the atmosphere of Catholic School under Faculty of Pakinee Phragumun Jesus. Independent Study of Education in Educational Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]
Chongvisan, R. (2001). Teaching for psychological testing in the industry. Bangkok: Faculty of Social Sciences, Kasetsart University. [in Thai]
Fry, L.W. & Matherly, L. (2003). Workplace spirituality, spiritual leadership, and performance excellence. In S. Roglberg and C. Reeve (Eds.). The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. San Francisco: Sage Publishing.

Meemoei, T. (2010). Leadership, service and spiritual leadership, spiritual servants in the organization, the results of the performance of the top management, food industry in Bangkok. Master of Science Thesis in Psychology, Kasetsart University. [in Thai]

Nakavichet, K. (2006). Factors influencing bonding student bonding with University Private School. Doctor of Education Dissertation in Educational Administration, Wong Chawalitkul Nakhon Ratchasima University. [in Thai]

Office of Educational Reform. (2001). Education reform under the National Education Act. 1999. Bangkok: Office of Educational Reform. [in Thai]
Phaiyeord, R. (2012). Leadership development of student leaders Phitsanulok Rajabhat University. Phitsanulok: Faculty of Humanities and Social Sciences, Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat University. [in Thai]

Phatipun, K. (2013). Creative leadership. Bangkok: The Blue Curtain. [in Thai]

Secretariat of the Council of Education. (2010). Educational reform proposals in the second decade. Bangkok: Prick khan Graphic. [in Thai]
Thippayanech, K. (2012). Study of the model of spiritual leadership equation for basic school administration. Doctor of Education Dissertation in Educational Administration, Khonkaen University. [in Thai]

Ubeben, G. C., Hughes, L. W & Norris, C. J. (2011). The Principal: creative leadership for excellence in schools (6th ed.). Boston: Pearson.

Wiphakthamrongkhun, A. (2010). Characteristics of executive leadership of Foundation Education St. Gabriel of Thailand. Independent Study of Education in Educational Administration, Srinakharinwirot University. [in Thai]
Yukl, Gary. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.