The Model for the Development of the School Administrators’ Competency in Ubon Ratchathani Province

Main Article Content

เกริกไกร แก้วล้วน
เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารและจัดการซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแส       โลกาภิวัตน์ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร จึงจะทำให้สถานศึกษาบรรลุความสำเร็จ โดยความสำเร็จนั้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและที่สำคัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ผู้เรียนต้องดี เก่งและมีสุข เพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 480 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า จำนวน 5 ด้าน มีค่าความเชื่อถือ ตั้งแต่ 0.84-0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้บริหารในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยความสัมพันธ์กับชุมชน  และปัจจัยความสามารถพิเศษรอบ ส่วนในด้านปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้บริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในระดับสูง เท่ากับ 0.850 และตัวแปรต่าง ๆ สามารถทำนายสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ได้ร้อยละ 70.80 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

เกริกไกร แก้วล้วน

Dr. Grerkgrai Kaewluan

                Social studies Program, Faculty of Education,

Ubon Ratchathani Rajabhat University

                2 Ratchathani Rd., Mueang Tambon, Muang District,

Ubon Ratchathani Province 34000 

Tel.: 094-502-8444, 096-564-9914  E-mail: watwatna19@gmail.com

             

เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ

Dr. Muangman (Watthanachai) Siriyan 

Ubon Ratchathani Rajabhat University

                2 Ratchathani Rd., Mueang Tambon, Muang District,

Ubon Ratchathani Province 34000 

Tel.: 094-502-8444, 096-564-9914  E-mail: watwatna19@gmail.com

เอกสารอ้างอิง

Anderson, J. & Gerbing, D. (1988). “Structural equation modeling in practice: A review and recommended two step approach”, Psychological Bulletin, Vol. 103, pp. 411-23.

Brown, William A. (2000). “Organizational effectiveness in nonprofit human service

Organization: The Influence of the Board of Directors”, Dissertation

Abstracts International-B 60, 12.

Chiangkhan, W. (2015). Thai academic year 2014/2015 “How to reform the school
of Thailand in the 21st century?” Bangkok: Nice printing Company
Limited printing. [in Thai]

Debowski, S. (2006). Knowledge management Queensland. Australia: John Wiley &
Sons.

Kenaphoom, S. (2014). The principle of building a concept frame with a rational
approach. Maha Sarakham: Mahasarakham Rajabhat University. [in Thai]

Kotter & Heskett. (1992). Corporate culture and performance. New York: Penguin
Book Ltd.

Lìmwiraphanth, S. (2007). Employee commitment to the organization case studies
Rayong Purifier Public Company. Limited. Institute of Development
Administration. [in Thai]

Longo, N.V. (2005). Reaching beyond the schools: The role of community in civic
education. Dissertation Abstracts International, 66(02), 531-A (UMI No.
3396687).

Meyer, J.P. & N.J. Allen. (1997). Commitment in the workplace. California, sage
publications.

Mowday, R.T.L.W. Porter & R.M. Steers. (1982). Employee-organization linkages:
The psychology of commitment, absenteeism and turnover. New York:
AACADEMIC Press.

Nancy R. Lockwood. (2006). “Talent management: Driver for organizational
success.” SHRM Research, USA, 3-11.

Office of the Basic Education Commission. (2005). A synthesis of management
works to the practice to contribute to the quality of education management
policy for children and youth. Bangkok: Thailand Print Agency (s.s.p).
[in Thai]

Office of the Ministry of Education. (2011). Management approach to learn about
the ASEAN community elementary school. Bangkok: Agricultural
publishing community of Thailand Limited. [in Thai]

Office of the Basic Education Commission. (2011). Development of standard and
strategic development schools in ASEAN, The Office of the Basic Education
Commission. Bangkok: Chilli Wankraf Co. Ltd. [in Thai]
Pheykiln, P. et al. (2014). A form of administration of a community relationship
for basic schools. Doctor of Philosophy Rajabhat Institute Suan Dusit
University. [in Thai]
Pincharoen, S. (2012). Leadership with management. Bangkok: Se Ed application.
[in Thai]
Pungkho, S. (2015). School-to-school relationship management opportunity to
study in the network under the office of educational service area sakaeo
primary school area 1. Master Thesis Burapa university. [in Thai]
Rangrongrat, R. (2013). Factors influencing the performance of basic education in
Bangkok and its vicinity. Doctor of Philosophy Ramkhamhaeng University.
[in Thai]
Robertson, A. & Abbey, G. (2004). Managing talented people. New York: McGraw-
Hill.
Runcharoen, T. (2007). A professional in organizing the management of the
academic reform era. Bangkok: L-City Co., Ltd. [in Thai]
Saenwises, P. (2012). Community involvement in the basic education management of
elementary School: Building the theory from the foundation. Journal of
Educational Administration 16 (January-June) Srinakharinwirot University.
[in Thai]
Shafritz, J. M. & Ott, J. S. (2001). Classics of organization theory (5th ed.).
Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

Sirirangsri, P. (2013). School management model the basic. Research Report of the
Secretariat of the Council of Education. [in Thai]
Siriwongse, P. (2004). “Root base theory (grounded theory) method of research to
create theories in country development,” Bansan Msg.T. (19): April 1 –
September, 2004. Glaser,Barney G., and Strauss,Anselm L. The
Discovery Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.
Aldine,pp 271. 1967. [in Thai]
Siriyan, W. et al. (2017). The innovation organization: A new choice for 21st
century development. Journal of the Information, 24(2), (July-December
2017). [in Thai]
Sa-nguanwongwan, V. (2011). Organization management and behavior. Bangkok:
V. Print (1991). [in Thai]
Tharasrisuthi, P. (2012). Educational organization management and development.
Bangkok: Sorghum Rice publisher. [in Thai]
Theiynsomci, S. (2013). The effective management model of the elementary
education zone office. Doctor of Philosophy in Education Administration,
Silpakorn University. [in Thai]

Victor H. Vroom. & Edward L. Deci. (1970). Management and motivation.
New York: Penguin Book Ltd.

Vongvanich, S. (2003). Attributes and skills of educational personnel contributing
to education reform. Bangkok: National Research Council to drying.

Wattanathawawong, O. (2015). Values about work and satisfaction in the work
affect the Organization's organizational commitments in each version.
Doctor of Philosophy (public administration) Ramkhamhaeng University.
[in Thai]

Williams, Chuck (2008). Effective management: A multimedia approach (3rded.).
Ohio: Thomson South-Western.

Wohrman, Susan Alberts & Wohlsletter, Priscilla. (1994). School-based
management: Organizing for high performance. San Francisco: Jossy-Bass
Publishers.