บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

ไพศาล พากเพียร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทุกชั้นปี จำนวน 159 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัย พบว่า บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประชุมระดับมหาวิทยาลัยในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องความร่วมมือของนักศึกษา


ในมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการรายงานความเห็นในมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหน่วยงานทราบ


                แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า ควรสร้างกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัย จัดทำเป็นองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด     ควรมีการสำรวจการใช้ยาเสพติดในมหาวิทยาลัย ควรสร้างสภาวะป้องกันปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาได้ตระหนักต่อปัญหา    ยาเสพติด และให้มีระบบปรึกษาด้วยกลุ่มเพื่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

ไพศาล พากเพียร

Assistant Professor Dr. Paisarn Phakphian

            Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences

            Ubon Ratchathani Rajabhat University

            2 Ratchtahni Rd., Muang District, Ubon Ratchathani Province 34000

            Tel.: 08-0896-7487  E-mail: parkpien@hotmail.com          

เอกสารอ้างอิง

Jindatong, B. (2012). The strategy for drug abuse prevention and remedy in school. Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University. [in Thai]

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3).

Manakoon, D. (2007). A study of school procedure and development on drug prevention in secondary schools under Phitsanulok educational service area office 1. Master of Education Phitsanulok Rajabhat University. [in Thai]

Office of the Narcotics Control Board. (2007). Preventing and solving drug problems in schools. Bangkok: Office of the Narcotics Control Board. [in Thai]

Simmasud, L. (2005). Stated and problems of drug prevention performance at third class and the third - the fourth class construction under the Jurisdiction of Loei education service area office 2. Master of Education Program, Loei Rajabhat University. [in Thai]

Royal Thai Police. (2001). The importance of people to the problem of drug addiction. Bangkok: Royal Thai Police. [in Thai]

Srisa-ard, B. (2011). Preliminary research. Bangkok: Suviriyasanr. [in Thai