ส่วนหน้า-บรรณาธิการ

Main Article Content

ส่วนหน้าวารสาร - บทบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

หลังจากการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจาก “วารสารวิชาการ รมยสาร” เป็นชื่อ
“มนุษยสังคมสาร” ปรับรูปเล่มเป็นขนาด A5 ที่กะทัดรัดเหมาะมือ และใช้ระบบฐาน
ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJO)
ไปแล้วในฉบับที่ 1 ของปีที่ 17 พ.ศ. 2562 ทำให้ “มนุษยสังคมสาร” ฉบับที่ 2 ของปีนี้มี
ความโดดเด่นด้านรูปเล่มที่สวยงามและพกพาได้สะดวก มีความชัดเจนด้านเนื้อหาของ
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลวารสารได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ บทความทั้ง 15 บทที่ผ่านการพิชญพิจารณ์ในวารสารฉบับนี้ยังคงมีความเข้มข้น
และได้มาตรฐานทางวิชาการเหมือนเดิม บทความทั้งหมดเหล่านี้ได้นำเสนอองค์ความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลาย เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย การบริหาร และ การพัฒนา เป็นต้น ในส่วนของปกวารสารฉบับนี้ได้นำมาจาก
บทความภายในเล่มที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ผ้าไหมกลุ่มของชาติพันธุ์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความ ผู้นิพนธ์
นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้


"คือมนุษยสังคมสาร
คือวิจัยวิชาการอันล้ำค่า
คือประโยชน์มากมีที่ตามมา
คือคุณค่าวารสารสู่สังคม"


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
                       บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th เว็บไซต์: https://jhusoc.bru.ac.th