การบริหารการเงินชุมชนระดับดีเด่น บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ปิยะวดี ยอดนา

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการเงินชุมชนระดับดีเด่นของบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก 11 คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเงินชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนระดับดีเด่นแห่งแรกของจังหวัดสกลนคร มีการบริหารการเงินชุมชนเป็น 2 ลักษณะ คือ การบริหารที่เป็นไปตามกรอบนโยบายภาครัฐโดยรวมกลุ่มกองทุนการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เรียกว่า การบริหารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ และการบริหารเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน เรียกว่า การบริหารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ ซึ่งการบริหารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การบริหารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ด้านการดำเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และการบริหารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Apichotdechasakul, N. (2014). Community fund management institution: The
strength of foundation for ASEAN. Mahasarakham: Mahasarakham Rajabhat University. [in Thai]

Bernard, H.R. (1994). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches (2nd ed.). Walnut
Creek, CA: Altamira.

Department of community development. (2009). Manual of establishment of community funding institution. Bangkok:
Ministry of Interior. [in Thai]

________. (2014). Establishment of Financial Institution of Community in the desired manner. Bangkok: Ministry of
Interior. [in Thai]

Department of Community Development. (2017). Development indicators of financial institution of community.
Bangkok: Ministry of Interior. [in Thai]

Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. Retrieved on 1 October 2017 from https://pure.tue.nl

Kamchua, N. (2014). The success of Ban Wangpha community financial institutions in Thungtamsao Sub-district, Hatyai
District, Songkhla Province. Khonkaen: Khonkaen University. [in Thai]

Kungwon, S. (2009). Appropriate management of community financial institute. Doctor of Philosophy in Administrative
Science, Maejo University. [in Thai]

Pakdeewut, J. (2013). The features of an effective and successful community financial institution. Doctoral dissertation,
Philosophy Program in Integral Development Studies, Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani: Ubon
Ratchathani University. [in Thai]

Tasakhon, P. (December 5, 2017). Community development office, SakonNakhon Province. Interview. [in Thai]

Tongburi, P. (2015). Strong community financial organization: Case study of Tharae
Union credit union cooperative, Tharae Sub-district, Muang District,
Sakon Nakhon Province. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]