การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความใหม่

2022-12-29
วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบทความใหม่ โดยจะเริ่มใช้กับบทความปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะส่งบทความให้พิจารณาใช้รูปแบบวารสารตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรูปแบบบทความต่อไป

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย (Word)

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย (PDF)

นโยบายการพิมพ์และขั้นตอนการส่งบทความ