สำนวนที่มีคำว่า “ใจ” : การศึกษาเปรียบต่างภาษาเยอรมันกับภาษาไทย; Idioms with “heart”: A German-Thai Contrastive Study

Authors

  • บงกช อินคง ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

สำนวน, ใจ, การศึกษาเปรียบต่าง, ภาษาเยอรมัน, ภาษาไทย, idioms, heart, contrastive study, German, Thai, Phraseologismen, Herz, kontrastive Studie, Deutsch, Thailändisch

Abstract

             งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเปรียบต่างสำนวนที่มีคำว่า “ใจ” ในภาษาเยอรมันและภาษาไทย ทั้งนี้ โดยศึกษาสำนวนที่มีคำว่า “ใจ” ในภาษาเยอรมัน 93 สำนวน และภาษาไทย 62 สำนวน จากการศึกษาสำนวนในสองภาษานี้รวมทั้งสิ้น 162 สำนวน พบว่า คำว่า “ใจ” ในสำนวนภาษาเยอรมันและภาษาไทยนั้นมีความหมายหลัก 5 ความหมาย โดยที่ 4 ความหมายมีปรากฏในสำนวนทั้งสองภาษา ได้แก่ “ภาชนะหรือสถานที่” “สิ่งมีชีวิต” “วัตถุ” และ “สสาร” แต่ความหมายสุดท้าย คือ “หัวใจมนุษย์” นั้น พบว่ามีปรากฏแต่ในภาษาเยอรมันเท่านั้น เมื่อศึกษาหาความเหมือนกันในสองภาษา พบว่าสำนวนส่วนใหญ่จะไม่มีความหมายเทียบเคียงกันได้เลย ในขณะที่กลุ่มรองลงมาเป็นการเท่ากันบางส่วน ในขณะที่สำนวนที่เท่ากันทั้งในเชิงโครงสร้างและความหมายนั้นพบว่าแทบจะไม่ปรากฏ

 

Idioms with “heart”: A German-Thai Contrastive Study

 Abstract

This paper focuses on the contrastive analysis of German and Thai idioms with “heart”. 93 German and 62 Thai idioms connected with “heart” were found. There are 5 semantic fields of “heart” found in the analyzed idioms, however, only 4 of them can be found in both languages: “container/room”, “living things”, “object” and “substance”, while the use of heart as “the most essential part of human beings” appears only in German idioms. Most of the idioms containing the word “heart” in German and Thai show no equivalence. The second large group shows partial equivalence, while full equivalence is scarcely found.

 

„Herz“ in Phraseologismen: Eine deutsch-thailändische kontrastive Studie

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist eine kontrastive Analyse der deutschen und thailändischen Phraseologismen mit „Herz“. 93 deutsche und 62 thailändische Phraseogismen mit „Herz“ sind gefunden worden. Unter den 162 untersuchten Phraseologismen sind insgesamt 5 semantische Felder feststellbar. 4 davon lassen sich in den beiden Sprachen finden: ,,Behälter/Raum‘‘, ,,Lebewesen‘‘, ,,Objekt‘‘ und ,,Substanz‘‘, während ,,Kern des menschlichen Wesens‘‘ nur im Deutschen auftritt. Die meisten Phraseologismen mit „Herz“ weisen Nulläquivalenz auf. Die zweitgrößte Gruppe betrifft diejenigen mit partieller Äquivalenz, während Volläquivalenz nur selten vorkommt.

Downloads

Published

2017-08-18

How to Cite

อินคง บ., & อัตตวิริยะนุภาพ ก. (2017). สำนวนที่มีคำว่า “ใจ” : การศึกษาเปรียบต่างภาษาเยอรมันกับภาษาไทย; Idioms with “heart”: A German-Thai Contrastive Study. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 6(2). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/95578

Issue

Section

บทความวิจัย