แม่ชี : สำรวจงานวิจัยเบื้องต้นในประเทศไทย; Nuns: Primary Survey the Research in Thailand

Authors

  • เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ Department of Religion and Philosophy Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

Keywords:

แม่ชี, งานวิจัย, ประเทศไทย, Nun, Research, Thailand

Abstract

                   บทความนี้เป็นการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแม่ชีในประเทศไทย โดยการสืบค้นจากฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยนำมาจัดหมวดหมู่ตามหัวเรื่องสำคัญ ใช้เนื้อหางานวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท  จากการศึกษาพบงานวิจัยทั้งหมด 20 เรื่อง ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่  (1) งานวิจัยในกลุ่มศึกษา : สถานภาพและบทบาทของแม่ชี  (2) งานวิจัยในกลุ่มศึกษา : การบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแม่ชี  (3) งานวิจัยในกลุ่มศึกษา : ภาวะโภชนาการของแม่ชี  (4) งานวิจัยในกลุ่มศึกษา : ประเด็นอื่น ๆ

 

                                                                                   Abstract

                   This research is to survey and collect the primary data of the studies about the nuns in Thailand by finding from ThaiLIS (Thai Library Integrated System), Office of the Higher Education Commission and classified following the research content. 18 research can be classified into 4 groups: (1) Study on nun’s status and role, (2) Study on administrating the organizations related to nuns, (3) Study on nutritional status, and (4) Study on the other aspect.

Downloads

Published

2017-09-27

How to Cite

ตันติวณิชชานนท์ เ. (2017). แม่ชี : สำรวจงานวิจัยเบื้องต้นในประเทศไทย; Nuns: Primary Survey the Research in Thailand. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 6(2), 141–163. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/92627

Issue

Section

บทความวิจัย