ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในบริบทของไทย: การสะท้อนความคิดในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในมุมมองทางด้านภาษาและวัฒนธรรม; English for Negotiation in the Thai Context: Reflections on Teaching ESP in the Aspects of Language and Culture

Authors

  • วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง, วัฒนธรรมไทย, บริบทของไทย, English for Specific Purposes (ESP), English for Negotiation, Thai culture, Thai context

Abstract

ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในบริบทของไทยการสะท้อนความคิดในการสอนภาษาอังกฤษ

 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในมุมมองทางด้านภาษาและวัฒนธรรม


บทคัดย่อ 

            บทความนี้มุ่งศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในบริบทของไทยบนพื้นฐานแนวคิดทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากมุมมองทางด้านภาษา ผู้เขียนได้อภิปรายมุมมองทางด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นำเสนอแนวความคิดในการสร้างแบบทดสอบเฉพาะ  อันจะนำไปสู่การขยายผลต่อยอดแนวความคิดในการสร้างข้อสอบหรือเอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป ในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันกับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในการประกอบอาชีพต่อไปในภายภาคหน้า


English for Negotiation in the Thai Context: Reflections on Teaching ESP in the Aspects of Language and Culture


Abstract

            This article mainly focuses on teaching English for negotiation in Thailand based on the concept of English for Specific Purposes (ESP). Apart from the language, cultural aspects are discussed to provide insights into teaching negotiating across cultures. The writer also provides guidance to lecturers and teachers in Thailand and illustrates how to create a specific test of English for negotiation for Thai learners which will lead to further teaching concepts in relation to designing specific and purposive tests or producing others related materials. In this regard, students can develop themselves to their fullest potential to enable them to compete with graduates from other institutions and other countries in South East Asia for their future careers.

Downloads

Published

2017-06-16

How to Cite

วัชระกวีศิลป ว. (2017). ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในบริบทของไทย: การสะท้อนความคิดในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในมุมมองทางด้านภาษาและวัฒนธรรม; English for Negotiation in the Thai Context: Reflections on Teaching ESP in the Aspects of Language and Culture. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 6(1), 13–34. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/92497

Issue

Section

บทความวิจัย