ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในสังคมจีนปัจจุบัน; Reflections of Chinese Governmental Communications for Hospitality in Chinese Culture

Authors

  • นริศรา แสงเทียน สาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • Metcha Sodsongkrit สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Keywords:

สังคมจีนปัจจุบัน, วัฒนธรรมจีน, คุณธรรมของชาวจีน, ความเอื้อเฟื้อ, Contemporary Chinese Society, Chinese Culture, Chinese’s Virtues, Hospitality

Abstract

         ประวัติศาสตร์ทางการเมืองอันเลวร้ายและปัจจัยทางสังคมที่หนักหน่วงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมจีนปัจจุบันขาดความเอื้อเฟื้อต่อกันในระดับวิกฤต ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข  รัฐบาลจีนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้เร่งดำเนินนโยบายด้านคุณธรรมของประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความเอื้อเฟื้อ โดยหวังที่จะสร้างสังคมที่สงบสุขให้เกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้นำเสนอประเด็นความเอื้อเฟื้อในสังคมจีนโดยแบ่งหัวข้อเป็นสี่เรื่อง ได้แก่ 1.อุดมคติและการแสดงออกทางวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อของสังคมจีน 2.ความท้าทาย  3. นโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณธรรมความเอื้อเฟื้อ และ 4.บทสรุป  

         ความคาดหวังในเรื่องความเอื้อเฟื้อของสังคมจีนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบขึ้นด้วยความเอื้อเฟื้อทางสังคมสามมิติ ได้แก่ ศีลธรรมนำสังคม  จริยธรรมสัมมาชีพ และคุณธรรมนำครอบครัว    

 

Abstract

           Its tragic political history and problematic social factors have caused the Chinese society to fall into hospitality crisis, causing its people to live unhappily. The Chinese government has realized this problem, so it is implementing a moral policy for its people to develop their consciousness of hospitality, hoping to have a better society in the future. This article presents four important issues (1) The Concept and Cultural expressions, (2) the new challenges   , (3) The government policy of its revival, and (4) Conclusion.

          The conclusion of this article is that hospitality in Chinese society will be shaped by three social dimensions including morality in the society, ethics in careers, and family virtues.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

แสงเทียน น., & Sodsongkrit, M. (2017). ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในสังคมจีนปัจจุบัน; Reflections of Chinese Governmental Communications for Hospitality in Chinese Culture. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 6(2), 185–220. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/90944

Issue

Section

บทความวิจัย