การรับรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Awareness and Participation of Students in the Implementation of Quality Assurance, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kh

Authors

  • ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การรับรู้, การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพ, Awareness, Participation, Quality assurance

Abstract

บทคัดย่อ

                    การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 350 คน  ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 324 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.57 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 มีอายุ 18-20 ปี จำนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 มีระดับการรับรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุดในประเด็นความจำเป็นของการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.60, S.D. = 0.986) มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุดในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านการประกันคุณภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ทำได้โดยการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทาง  เช่น  Web Blog, E-mail, Facebook อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.46, S.D. = 1.036)

 

Abstract

          This research is a survey research. The instrument was a questionnaire. The sample was 350 students in Academic Year 2014 of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. 324 questionnaires were returned, representing 92.57 percent. Data were analyzed by using frequency, percentage, average, and standard deviation. The results showed that the majority of respondents were female, accounting for 78.1 percent, 313 students aged 18-20 years accounting for 96.6 percent, and 306 first-year students accounting for 94.4 percent. There is a  recognition of the quality of higher education in the issue of the need for quality assurance at a high level (Mean = 3.60, SD = 0.986). The highest level of participation in the implementation of quality assurance in higher education is the exchange of information in the field of quality assurance in order to build a cooperative network of students. Each university used a variety of communication channels, such as Web Blog, E-mail, and Facebook, which is in a moderate level (Mean = 3.46, S.D. = 1.036).

Downloads

Published

2016-12-29

How to Cite

สิทธิพรหม ศ. (2016). การรับรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Awareness and Participation of Students in the Implementation of Quality Assurance, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kh. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(2), 237–258. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/73721

Issue

Section

บทความวิจัย