ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีต่อการลดของคำปรากฎร่วมผิด; The Effects of Concordance-based Self-Correction on the Reduction of Collocational Errors

Authors

  • ไตรวุฒิ วาสนาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุขุม วสุนธราโศภิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ปรากฏร่วม, คำปรากฏร่วมผิด, การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนี, Collocations, Collocational errors, Concordance-based self-correction

Abstract

บทคัดย่อ 

          คำปรากฏร่วม (Collocations) ก่อให้เกิดการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการใช้คำปรากฏร่วมจะเป็นสิ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Lombard, 1997) คำปรากฏร่วมมักสร้างปัญหาการใช้ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาผลและความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนี (Concordances) โดยได้ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบคำปรากฏร่วมก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น และโปรแกรมอภิธานดรรชนีออนไลน์ โดยผลจากการศึกษาพบว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านคำปรากฏร่วมด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีช่วยลดจำนวนคำปรากฏร่วมผิด นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนี

 

Abstract 

          Collocations benefit effective language use, albeit its difficulty for non-native learners (Lombard, 1997). Collocations are reportedly problematic for learners to use correctly. The current study aims to investigate whether concordance-based self-correction has an effect on the reduction of collocational errors in written form and the students’ opinions on the concordance-based self-correction in general. Thirty-six third-year undergraduate students majoring in English were sampled for this study. A pretest-posttest, a questionnaire, and an online concordancer were used as the instruments to collect data for this study. The findings of the research disclosed positive effects of concordance-based self-correction as it could reduce collocational errors in the posttest. In addition, the findings also revealed students’ positive opinions on concordance-based self-correction.

Downloads

Published

2015-12-29

How to Cite

วาสนาม ไ., & วสุนธราโศภิต ส. (2015). ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีต่อการลดของคำปรากฎร่วมผิด; The Effects of Concordance-based Self-Correction on the Reduction of Collocational Errors. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(2), 130–156. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/73668

Issue

Section

บทความวิจัย