การใช้ภาษาในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น; Language Styles in Online Social Network Status Posting of Japanese Homosexual Male

Authors

  • ภูวัตร ทาอินต๊ะ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น

Keywords:

ภาษาและเพศ, ภาษาศาสตร์สังคม, เกย์, Language and gender, Sociolinguistics, Gays

Abstract

บทคัดย่อ

          เป็นที่ทราบกันดีว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดกว้างสำหรับคนเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในชื่อ Jack’D  จากรายงานของวอชิงตันโพสต์ พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มชายรักชาย Jack’D เป็นเครือข่ายของกลุ่มสังคมชายรักชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในยุคนี้ โดยเปิดตัวในปี 2010 และมีผู้ใช้กว่า 5 ล้านคน (Bono,2016) จากงานวิจัยนำร่องของผู้วิจัย เป็นที่น่าสังเกตว่า ลักษณะภาษาของกลุ่มชายรักชายที่ถูกใช้ผ่านสื่อประเภทนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีลักษณะการใช้ที่น่าสนใจ

          งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่เป็นลักษณะเด่นโดยพิจารณาคำและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น โดยการเก็บข้อมูลจากข้อความที่ใช้แสดงสถานะของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น จำนวน 30 คนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ชื่อ JACK’D (แจคดี) เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ลักษณะภาษาที่ใช้ในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่นมีลักษณะคือ (1) การละสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง (2) การใช้โครงสร้างสังกรประโยค  (3) การใช้คำกริยาช่วย    (4) การยกกรรมให้เป็นหัวเรื่องของประโยค (5) การละคำกริยาและ (6) การใช้กรรมวาจก  ผลการวิจัยดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มชายรักชายมีลักษณะการใช้ภาษาที่แสดงถึงความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมที่สะท้อนถึงความสุภาพและความเป็นกันเองกับผู้อ่านของบุคคลกลุ่มดังกล่าว

 

Abstract

         It has been well known that online social network is the new media which have gained widespread popularity nowadays. Some kind of media like online social network for male homosexual group is the place where users have freedom to express their language and attitudes. It was observed in our pilot study that Japanese male homosexual group also has their style of language. The purpose of this study is to analyze the style of status posting of Japanese male homosexual on online social network status posting. 30 Japanese statuses posting from male homosexual online application were used for data analysis. Martin Joos’s theory of the five clocks (Joos, 1961) was used as a guideline in style analysis. The study found that the styles of Japanese male homosexual are (1) omitting first personal pronouns, (2) using complex sentences, (3) using modal verbs, (4) Topicalization of the object, (5) omitting verbs, and (6) using passive voice. We can say that the styles show formality and informality, and the social attributes reflected from male homosexual language show politeness and intimacy.

Downloads

Published

2016-12-29

How to Cite

ทาอินต๊ะ ภ., & นุศาสตร์เลิศ อ. (2016). การใช้ภาษาในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น; Language Styles in Online Social Network Status Posting of Japanese Homosexual Male. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(2), 110–129. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/73662

Issue

Section

บทความวิจัย